Lietuva kol kas neturi informacijos apie dar vieną avariją Gardino azoto gamykloje
Bal­ta­ru­si­jo­je, apie 40 ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos sie­nos esan­čio Gar­di­no azo­to ga­myk­lo­je gal­būt įvy­ko dar vie­na ava­ri­ja. 

Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­da, rem­da­ma­si gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mais so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, tei­gia, kad ket­vir­ta­die­nį ry­te ga­myk­lo­je įvy­ko ava­ri­ja – jau an­tra per pu­san­tros sa­vai­tės. Lie­tu­vos ap­lin­kos mi­nis­tras taip pat tei­gę gir­dė­jęs, jog Gar­di­ne „kaž­kas nu­ti­ko“, ta­čiau pa­ti ga­myk­la tai ne­igia.

„Dar tik gan­das toks yra, kon­kre­čiai kol kas nie­ko ne­ži­nau“, – BNS sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas. Jis ti­ki­no, kad ins­ti­tu­ci­jos šiuo me­tu aiš­ki­na­si si­tua­ci­ją.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius taip pat tei­gė, kad mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri.

„O­fi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą in­ci­den­tą ne­tu­ri­me“, – BNS sa­kė K.Vaš­ke­le­vi­čius.

Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vas Sta­sys Va­na­gas BNS tei­gė apie nau­ją in­ci­den­tą kol kas ne­gir­dė­jęs, ta­čiau spe­cia­lis­tai at­liks ty­ri­mus.

„Iš jū­sų iš­gir­dau. Ta­čiau mes rea­guo­ja­me į vie­šą in­for­ma­ci­ją ir sa­vo ini­cia­ty­va da­ry­si­me pa­ti­kri­ni­mus“, – BNS sa­kė S.Va­na­gas.

Anot jo, bus im­ami Ne­mu­no van­dens mė­gi­niai, o re­zul­ta­tai tu­rė­tų bū­ti pir­ma­die­nį. S.Va­na­go tei­gi­mu, pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai ga­myk­lo­je įvy­ko spro­gi­mas, ter­ša­lų ne­bu­vo ras­ta.

Anot Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­dos, ga­myk­los dar­buo­to­jams apie azo­to ar­ba kaž­ko­kios pa­vo­jin­gos rūgš­ties nu­te­kė­ji­mą pra­ne­šė jos va­do­vy­bė, gy­ven­to­jams pa­tar­ta už­si­da­ry­ti lan­gus ir ne­iti į gat­vę. Gar­di­no azo­to ga­myk­la ži­niask­lai­dai ne­igė, kad įvy­ko koks nors in­ci­den­tas.

„Pas mus nie­ko ne­įvy­ko“, – por­ta­lui tut.by sa­kė įmo­nės „Groz­no azot“ va­do­vo pri­ima­ma­ja­me. Vė­liau įmo­nės sve­tai­nė­je pa­neš­ta, jog bir­že­lio 16 die­ną 9 val. azo­to rūgš­ties ir skys­tų azo­to trą­šų ce­che vy­ko pla­nuo­ti tech­ni­niai dar­bai, ku­rių me­tų da­lis įran­gos su­sto­jo, kai ku­rio­se ga­my­bos pa­tal­po­se pa­skli­do du­jos, ta­čiau pa­tal­pos bu­vo iš­vė­din­tos, nei ga­myk­los te­ri­to­ri­jo­je, nei ap­lin­kui ją kenks­min­gų me­džia­gų kon­cen­tra­ci­ja ne­pa­di­dė­jo.

Bal­ta­ru­si­jos Ypa­tin­gų rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Gar­di­no aps­kri­ties val­dy­bos at­sto­vė spau­dai Na­ta­li­ja Ži­vo­levs­ka­ja tut.by pra­ne­šė, kad ga­myk­la dir­ba įpras­tu re­ži­mu, gel­bė­to­jų bri­ga­dos į ją ne­vy­ko.

Bir­že­lio 10 die­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė Bal­ta­ru­si­jos Ne­pap­ras­tų­jų si­tua­ci­jų mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ja apie vie­na­me iš Gar­di­no įmo­nės „Grod­no Azot“ Bal­ta­ru­si­jo­je pa­da­li­nių nu­griau­dė­ju­sį spro­gi­mą. Įmo­nė ga­mi­na amo­nia­ką, me­ta­no­lą, van­de­ni­lį ir kar­ba­mi­dą. Po spro­gi­mo ku­rį lai­ką Gar­di­no mies­tą gau­bė di­de­lis dū­mų de­be­sis.

Pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai apie in­ci­den­tą kai­my­ni­nė­je ša­ly­je, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (Aly­taus RAAD) par­ei­gū­nai sku­biai nu­vy­ko pa­ti­krin­ti Ne­mu­no upės at­kar­pos, esan­čios ar­čiau­siai sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja. Gau­ti Ne­mu­no van­dens ty­ri­mų re­zul­ta­tai par­odė, kad amo­nio azo­to (NH4-N) kon­cen­tra­ci­ja van­de­ny­je ne­pa­di­dė­ju­si. Bend­ro azo­to (Nb) ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­im­ta­me mė­gi­ny­je iš Ne­mu­no aukš­čiau Drus­ki­nin­kų taip pat ne­ro­dė tar­šos.