Lietuva ketina steigti ambasadą vienoje Persijos įlankos šalių
Lie­tu­va ki­tais me­tais ke­ti­na steig­ti am­ba­sa­dą vie­no­je iš Per­si­jos įlan­kos ša­lių, grei­čiau­siai tai bū­tų Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai.

Be šios vals­ty­bės, Per­si­jos įlan­ko­je taip pat yra įsi­kū­ru­si Sau­do Ara­bi­ja, Bah­rei­nas, Ka­ta­ras, Ku­vei­tas ir Oma­nas.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius BNS sa­kė, jog am­ba­sa­da šia­me re­gio­ne pir­miau­siai bū­tų stei­gia­ma dėl vers­lo po­rei­kių.

„Pir­miau­siai tai vers­lo po­rei­kiai. Ten vyks­ta ir vers­lo mi­si­jos, ten yra vers­lo in­te­re­sų, – tei­gė mi­nis­tras. – Pa­sto­vus bu­vi­mas ten bū­tų nau­din­gas. Vis tiek kon­tak­tai rei­ka­lin­gi pa­sto­vūs, o ne tik nu­va­žiuo­ti ten kar­tą per pu­sę me­tų“.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė, jog at­sto­vy­bę Per­si­jos įlan­ko­je Lie­tu­vai rei­kia tu­rė­ti ki­tais me­tais.

„Tai yra spren­di­mas, ku­rį pri­va­lė­si­me įgy­ven­din­ti“, – sa­kė prem­je­ras Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je.

Šal­ti­niai iš ke­lių ins­ti­tu­ci­jų BNS pa­tvir­ti­no, kad rea­liau­sia, jog Lie­tu­vos am­ba­sa­da at­si­ras­tų Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se. Tai an­tra pa­gal dy­dį Per­si­jos įlan­kos eko­no­mi­ka po Sau­do Ara­bi­jos.

Per­si­jos įlan­kos ša­lys yra su­si­vie­ni­ju­sios į pre­ky­bos blo­ką, va­di­na­mą Per­si­jos įlan­kos ara­bų ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo ta­ry­ba.

Lie­tu­vos vers­li­nin­kai sa­ko, jog eks­por­to ga­li­my­bės į Per­si­jos įlan­kos ša­lis do­min­tų pie­ni­nin­kus, mė­sos per­dir­bė­jus, far­ma­ci­jos pro­duk­tų ga­min­to­jus.

„Ne­pai­sant Per­si­jos įlan­kos ša­lių spe­ci­fi­kos, šio­se rin­ko­se vers­las tu­ri in­te­re­są, (...) ta­čiau no­rint įei­ti į šias rin­kas la­bai svar­bus dip­lo­ma­ti­nis pa­lai­ky­mas, be ku­rio plės­ti eks­por­tą į šias ša­lis yra ne­įma­no­ma. At­sto­vy­bė Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se – Lie­tu­vos žval­gy­bi­nė rin­ka – šį klau­si­mą spręs­tų“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Gied­rė Šve­die­nė.

„Pag­rin­di­nė prob­le­ma – ne vers­lo, o ša­lies ne­ži­no­mu­mas, ne­pa­ti­ki­mu­mas ar­ba ry­šių ne­tu­rė­ji­mas. Nau­jo­se rin­ko­se be ofi­cia­lių ša­lies par­ei­gū­nų ir am­ba­sa­dų vers­las ne­ga­li nie­ko pa­da­ry­ti. Rei­ka­lin­gas vi­sas komp­lek­sas prie­mo­nių, pra­de­dant am­ba­sa­dų tink­lu ar spe­cia­lių­jų at­ašė sky­ri­mu“, – pri­dū­rė ji.

G.Šve­die­nė tei­gė, jog Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jams rei­kia su­ras­ti di­de­lių rin­kų po 2014 me­tais Ru­si­jos pa­skelb­to mais­to pro­duk­tų em­bar­go.

Šią sa­vai­tę Bah­rei­nas, Sau­do Ara­bi­ja, Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai ir Egip­tas nu­trau­kė dip­lo­ma­ti­nius ry­šius su Ka­ta­ru, nes kal­ti­na jį par­ama eks­tre­mis­tams.