Lietuva ketina siųsti būrį karių į Malį
Lie­tu­va šie­met ke­ti­na siųs­ti bū­rį ka­rių į Jung­ti­nių Tau­tų taik­da­rių mi­si­ją Va­ka­rų Af­ri­ko­je esan­čia­me Ma­ly­je, kur pra­ncū­zų va­do­vau­ja­ma tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė sie­kia pa­ža­bo­ti is­la­mis­tų ko­vo­to­jus.

„Šių me­tų an­tro­je pu­sė­je Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­plės­ti da­ly­va­vi­mą JT mi­si­jo­je MI­NUS­MA, iš­siun­čiant sau­su­mos pa­jė­gų bū­rio dy­džio vie­ne­tą pa­jė­gų ap­sau­gos funk­ci­joms už­ti­krin­ti“, – BNS sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė As­ta Gal­di­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, bū­rį su­da­rys apie 30 ka­rių.

Šiuo me­tu ope­ra­ci­jo­je MI­NUS­MA tar­nau­ja ke­tu­ri Lie­tu­vos ka­ri­ni­nin­kai, dar vie­nas ruo­šia­si mi­si­jai. At­si­liep­da­mas į Pra­ncū­zi­jos pra­šy­mą, Sei­mas 2015 me­tų gruo­dį lei­do į ope­ra­ci­ją „Mi­nus­ma“ iš­siųs­ti iki 40 Lie­tu­vos ka­rių, bet šis dis­lo­ka­vi­mas už­tru­ko. Iš vi­so taik­da­rių ope­ra­ci­jo­je yra per 13 tūkst. ka­rių iš dau­giau kaip šim­to ša­lių.

Pra­ncū­zi­ja taip pat yra dis­lo­ka­vu­si ke­tu­ris tūks­tan­čius ka­rių ki­to­je Va­ka­rų Af­ri­ko­je vyk­do­mo­je ope­ra­ci­jo­je „Bar­cha­nas“ („O­pe­ra­tion Bark­ha­ne“) ko­vo­ti su is­la­mo eks­tre­mis­tais.

Par­ei­gū­nai, kal­bė­ję su ano­ni­miš­ku­mo są­ly­ga, BNS sa­kė, kad Lie­tu­va svars­tė ga­li­my­bę į Af­ri­ką siųs­ti spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­rius, bet kol kas šių pla­nų at­si­sa­ky­ta.

Bu­vu­sią Pra­ncū­zi­jos ko­lo­ni­ją Ma­lį ne­ra­mu­mai kre­čia nuo 2012 me­tų, kai ša­lies šiau­ri­nį re­gio­ną užg­ro­bė dži­ha­dis­tų gru­puo­tės, su­si­ju­sios „al Qae­da“. Per 2013 me­tais pra­dė­tą Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mą in­ter­ven­ci­ją is­la­mis­tai bu­vo be­veik vi­siš­kai iš­stum­ti, bet di­de­lės te­ri­to­ri­jos Ma­lio šiau­rė­je te­bė­ra men­kai kon­tro­liuo­ja­mos. Tai­kos pa­lai­ky­mo mi­si­ja „Mi­nus­ma“ veik­ti Ma­ly­je pra­dė­jo 2013 me­tų lie­pą. Iki šiol žu­vo per 70 taik­da­rių.

Pa­sku­ti­nis di­de­lis iš­puo­lis Ma­ly­je su­reng­tas sau­sio 18 die­ną – tuo­met per sa­vi­žu­džio sprog­din­to­jo at­aką Gao mies­te žu­vo apie 50 žmo­nių. At­sa­ko­my­bę pri­siė­mė su „al Qae­da“ su­si­ję dži­ha­dis­tai.

Lie­tu­vos ka­rių siun­ti­mas į Ma­lį nė­ra pir­mas kar­tas, kai lie­tu­viai pra­ncū­zų pra­šy­mų da­ly­vau­ja ope­ra­ci­jo­je Af­ri­ko­je. 2014 me­tais de­šimt Lie­tu­vos ka­rių su trans­por­to lėk­tu­vu C-27J „Spar­tan“ tei­kė par­amą Pra­ncū­zi­jos ope­ra­ci­jai Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.

Pra­ncū­zi­ja ki­tą­met ke­ti­na at­siųs­ti ke­lis šim­tus ka­rių su tan­kais į Lie­tu­vą su­stip­rin­ti Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mą NA­TO ba­ta­lio­ną. Pra­ncū­zi­ja pen­kis kar­tus yra at­siun­tu­si nai­kin­tu­vus į NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Lie­tu­vo­je.