Lietuva ketina pirkti vokiškus šarvuočius „Boxer“
Lie­tu­va iš Vo­kie­ti­jos ke­ti­na pirk­ti šar­vuo­čius „Bo­xer“, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

„Pa­si­rink­ti „Bo­xer“ šar­vuo­čiai. Siū­ly­si­me Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bai pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį“, – BNS sa­kė ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vai sa­vo ruo­žtu pra­ne­šė, kad dėl kon­kre­čių kon­trak­tų ša­lies va­do­vė ne­šauks Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos, ku­ri pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją svars­to ir koor­di­nuo­ja svar­biau­sius gy­ny­bos klau­si­mus.

„Gink­luo­tės ir tech­ni­kos įsi­gi­ji­mo gai­rėms Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba jau yra pri­ta­ru­si ba­lan­džio mė­ne­sį. Dėl kon­kre­čių įsi­gi­ji­mo kon­trak­tų Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba šau­kia­ma ne­bus“, – BNS in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

In­for­ma­ci­ja apie šar­vuo­čių kie­kį ir kai­ną kol kas ne­pas­kelb­ta. Nau­jie­nų por­ta­las lry­tas.lt ra­šo, kad pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos bus per­ka­mos iš Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos kon­cer­no „Krauss-Maf­fei Weg­mann“.

Tai bū­tų jau an­tras di­de­lis Lie­tu­vos ka­ri­nis pir­ki­nys iš Vo­kie­ti­jos. Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ge­gu­žę pra­ne­šė su­ta­ru­si su Vo­kie­ti­ja dėl še­šio­li­kos sa­vaei­gių hau­bi­cų „Pzh2000“ pir­ki­mo.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad spren­di­mas dėl šar­vuo­čių įsi­gi­ji­mo dar nė­ra pri­im­tas. Tai mi­nis­tras sa­kė pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms po to, kai ži­niask­lai­do­je pa­skelb­ta ka­riuo­me­nės va­do po­zi­ci­ja, jog siū­lo­ma pirk­ti vo­kiš­kas pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Bo­xer“.

„Kol kas joks spren­di­mas nė­ra pri­im­tas“, – žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras. „Y­ra ir „Bo­xer“ pa­siū­ly­mas, bet yra ir ki­ti pa­siū­ly­mai“, – tei­gė jis. Pa­sak mi­nis­tro, Lie­tu­va svars­to 10 pa­siū­ly­mų, tarp jų – Pra­ncū­zi­jos įmo­nės „Nex­ter“ ir Suo­mi­jos įmo­nės „Pa­tria“.

J.Ole­ko tei­gi­mu, spren­di­mas, su ku­riuo ga­min­to­ju pra­dė­ti de­ry­bas, tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas per lie­pą ir rugp­jū­tį, o su­si­ta­ri­mas pa­siek­tas iki me­tų pa­bai­gos. „Vi­suo­se pa­siū­ly­muo­se, ma­nau, dar yra erd­vės tar­tis“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.