Lietuva ketina iš Turkijos persikelti 70 pabėgėlių
„Mes tu­ri­me am­ba­sa­dą Tur­ki­jo­je, mums leng­viau bus for­min­ti do­ku­men­tus, leng­viau bend­rau­ti su tais žmo­nė­mis, vyk­dy­ti at­ran­kas, pa­ti­kras“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius, aiš­kin­da­mas, ko­dėl pa­si­rink­ta Tur­ki­ja.
Mū­sų ša­lis ke­ti­na iš Tur­ki­jo­je esan­čių pa­bė­gė­lių sto­vyk­lų per­si­kel­ti 70 as­me­nų.

Pa­gal su­si­ta­ri­mą tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 70 pa­bė­gė­lių iš tre­čių­jų ša­lių ir 255 – iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos.

Tur­ki­jos pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­se gy­ve­na pa­bė­gė­liai iš Si­ri­jos, Ira­ko.

Pa­bė­gė­lius Lie­tu­va tu­rės pri­im­ti per dve­jus me­tus – iki 2018-ųjų.

Siek­da­mos pa­leng­vin­ti naš­tą Pie­tų Eu­ro­pos ša­lims, Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės ke­ti­na pa­si­da­ly­ti 40 tūkst. pa­bė­gė­lių, šiuo me­tu esan­čių Ita­li­jo­je ir Grai­ki­jo­je, ir dar 20 tūkst., esan­čių tre­čio­sio­se ša­ly­se.