Lietuva Jungtinių Tautų siūlymo net nesvarsto
Lie­tu­va ne­svars­to Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Vai­ko tei­sių ko­mi­te­to siū­ly­mo at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų gy­vy­bės lan­ge­lių, sa­ko svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pa­sak jos, iš­gel­bė­tos gy­vy­bės yra svar­biau nei pa­lik­tų vai­kų tei­sė su­au­gus su­ži­no­ti, kas jų tė­vai.

„Pri­si­min­da­ma 2005 me­tus, ka­da pa­si­sė­mu­si pa­tir­ties Len­ki­jo­je, pra­dė­jau kal­bė­ti, kad Lie­tu­vai rei­kia gy­vy­bės lan­ge­lių, ir įver­tin­da­ma tai, koks bu­vo su­nkus ke­lias, net tre­jus me­tus rei­kė­jo ko­vo­ti, kad gy­vy­bės lan­ge­liai bū­tų ati­da­ry­ti pas mus, aš ma­nau, jog ne­rei­kė­tų sku­bė­ti jų už­da­ry­ti“, - BNS sa­kė mi­nis­trė.

Ji sa­kė su­pran­tan­ti JT ar­gu­men­tus, kad su­au­gę naš­lai­čiai ne­tu­ri ga­li­my­bės su­ži­no­ti, kas jų bio­lo­gi­niai tė­vai, ta­čiau ma­no, kad tei­sė į gy­vy­bę yra svar­bes­nė.

„Šiuo me­tu bent jau mū­sų mi­nis­te­ri­jo­je tas klau­si­mas ne­svars­to­mas“, - pri­dū­rė ji.

Pra­ėju­siais me­tais JT Tau­tų Vai­ko tei­sių ko­mi­te­tas par­agi­no ša­lis už­da­ry­ti gy­vy­bės lan­ge­lius. Ko­mi­te­tas iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą ir gy­vy­bės lan­ge­lių bu­vi­mu Lie­tu­vo­je. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad juo­se lei­džia­ma pa­lik­ti vai­kus, o tai pa­žei­džia vai­ko tei­sę ži­no­ti apie kil­mę, jo bio­lo­gi­nius tė­vus, ati­ma­ma tei­sė į gi­mi­nai­čių glo­bą, pa­žei­džia­mos tė­vys­tės tei­sės. Pa­brėž­ta, kad la­bai svar­bu vai­kui ži­no­ti sa­vo kil­mę, o gy­vy­bės lan­ge­ly­je pa­lik­to vai­ko tei­sė ži­no­ti tė­vus su­var­žo­ma.

Ko­mi­te­tas par­agi­no Lie­tu­vą ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vų – ge­rin­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas, stip­rin­ti dar­bą su be­si­lau­kian­čio­mis mo­te­ri­mis.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad 2009 me­tais Lie­tu­vo­je įreng­ti pir­mie­ji lan­ge­liai pa­si­tei­si­no.

„Te­ko jau dir­bant mi­nis­tre bend­rau­ti su kū­di­kių na­mų di­rek­to­rė­mis, jų nuo­mo­ne, ge­rai, kad gy­vy­bės lan­ge­liai bu­vo įsteig­ti, jie ti­krai iš­gel­bė­jo kai ku­rių kū­di­kė­lių gy­vy­bę“, - tvir­ti­no svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė.

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra daug at­ve­jų, ka­da kū­di­kis pa­lie­ka­mas ne­sau­gio­je ap­lin­ko­je. T ai lei­džia teig­ti, jog gy­vy­bės lan­ge­liai iš da­lies tai yra prie­mo­nė, pa­de­dan­ti už­kirs­ti ke­lią ne­lai­mei.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je už­ten­ka šiuo me­tu vei­kian­čių de­vy­nių langelių

„Ma­nau, kad ti­krai plė­tra nė­ra rei­ka­lin­ga. Če­ki­jo­je ati­da­ry­ta la­bai daug gy­vy­bės lan­ge­lių, bet jais pra­dė­jo nau­do­tis ap­lin­ki­nių vals­ty­bių mo­te­rys, ku­rios ne­no­ri au­gin­ti pa­čios“, - BNS sa­kė mi­nis­trė.

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 2009-2014 me­tais gy­vy­bės lan­ge­liuo­se Lie­tu­vo­je pa­lik­ti 35 kū­di­kiai. Dau­giau­sia jų – try­li­ka – ras­ta 2010-ai­siais. Šie­met – vos ke­tu­ri.

Kaip BNS in­for­ma­vo tar­ny­ba, gy­vy­bės lan­ge­ly­je daž­niau­siai pa­lie­ka­mi ką tik gi­mę kū­di­kiai - nuo ke­lių die­nų iki ke­lių sa­vai­čių am­žiaus. Ta­čiau bū­ta dvie­jų at­ve­jų, kai pa­lik­ti ir vy­res­ni vai­kai – vie­ne­rių me­tų ir sep­ty­nių mė­ne­sių bei aš­tuo­nių–­de­vy­nių mė­ne­sių.

Dau­ge­lis pa­lik­tų­jų jau įvai­kin­ti, ke­le­tą su­sig­rą­ži­no tė­vai.

Pa­sak R.Ša­la­še­vi­čiū­tės, pa­li­ku­si kū­di­kį gy­vy­bės lan­ge­ly­je mo­ti­na per tris mė­ne­sius ga­li kreip­tis į kū­di­kių na­mus, kad su­sig­rą­žin­tų sa­vo vai­ką.

„Ta­čiau at­vy­kus rei­kia pa­da­ry­ti DNR tes­tus. Mo­kė­ti pi­ni­gė­lius rei­kia pa­tiems, kai­nuo­ja apie 1 tūkst. li­tų“, - tvir­ti­no mi­nis­trė.

Jos ži­nio­mis, bu­vo ma­mų, ku­rios ne­tu­rė­jo pi­ni­gų ir ne­ga­lė­jo pa­siim­ti kū­di­kio.

Kū­di­kį gy­vy­bės lan­ge­ly­je pa­li­ku­siems tė­vams bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ne­gre­sia.

Du gy­vy­bės lan­ge­liai vei­kia Kau­ne, po vie­ną Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je, Šiau­liuo­se, Ma­ri­jam­po­lė­je, Aly­tu­je, Tau­ra­gė­je.

Gy­vy­bės lan­ge­lis – tai spe­cia­li kap­su­lė pa­sta­to sie­no­je. Iš gat­vės į tą kap­su­lę įdė­jus kū­di­kį, su­vei­kia pers­pė­ji­mo sig­na­las. As­mens, ši­taip pa­li­ku­sio kū­di­kio, nie­kas ne­ieš­ko.

po­li­ti­ka@bns.lt, +370 5 239 64 16 - Lie­tu­vos nau­jie­nų sky­rius