Lietuva JT: tragediją lėmė nesiliaujanti Rusijos parama separatistams
Ukrai­nos Ma­riu­po­lio tra­ge­di­ją, kai per ap­šau­dy­mą ra­ke­to­mis žu­vo apie 30 ci­vi­lių, o per 90 žmo­nių bu­vo su­žeis­ti, lė­mė ne­si­liau­jan­ti Ru­si­jos par­ama se­pa­ra­tis­tams, pir­ma­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je.

„Praė­ju­sį tre­čia­die­nį šio­je sa­lė­je Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai vėl iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą ir par­agi­no vi­sas konf­lik­to ša­lis, įskai­tant Ru­si­ją, grįž­ti prie Mins­ko su­si­ta­ri­mų ir už­ti­krin­ti jų grei­tą ir vi­siš­ką įgy­ven­di­ni­mą, sie­kiant iš­veng­ti dar dau­giau nai­ki­ni­mo ir krau­jo pra­lie­ji­mo. De­ja, ką mes pa­ma­tė­me sa­vait­ga­lį, bu­vo dau­giau mir­ti­no ap­šau­dy­mo, dau­giau su­nai­ki­ni­mo, dau­giau žmo­nių tra­ge­di­jų, ku­rias su­kė­lė Krem­liaus ne­pa­ža­bo­ja­mi sam­di­niai, įskai­tant mir­ti­ną at­aką prieš Ma­riu­po­lį, ku­rios šiai Ta­ry­bai ne­pa­vy­ko pa­smerk­ti, nes Ru­si­ja ko­vo­to­jų ap­sau­gą iš­ke­lia aukš­čiau nei kal­ti­nin­kų pa­smer­ki­mą“, - po­sė­dy­je Niu­jor­ke sa­kė am­ba­sa­do­rė Rai­mon­da Mur­mo­kai­tė.

Ji pa­brė­žė, kad tai­kos sie­kian­ti vals­ty­bė ne­tu­rė­tų už­siim­ti ne­le­ga­lių ko­vo­to­jų kai­my­ni­nė­je ša­ly­se ap­rū­pi­ni­mu pa­žan­gio­mis ar­ti­le­ri­jos sis­te­mo­mis, ra­ke­to­mis, įvai­riais gink­lais ir tan­kais, siųs­ti sa­vo ka­rių, oku­puo­ti jai ne­prik­lau­san­čių te­ri­to­ri­jų, to­liau tęs­ti ne­si­liau­jan­čio me­lo ir pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją, ku­ria sie­kia­ma de­mo­ni­zuo­ti sa­vo kai­my­nę.

„Bū­ki­me at­vi­ri, tol, kol Ru­si­ja lai­ko­si šio kur­so, tai­ka Ukrai­no­je ne­tu­ri ga­li­my­bių“, - po­sė­dy­je, ku­ris su­reng­tas Lie­tu­vos ini­cia­ty­va, tvir­ti­no R.Mur­mo­kai­tė.

Pa­sak jos, se­pa­ra­tis­tų ly­de­riai ne kar­tą pa­brė­žė ne­ke­ti­nan­tys lai­ky­tis pa­liau­bų, o ke­lios va­lan­dos prieš Ma­riu­po­lio ap­šau­dy­mą par­eiš­kė pra­de­dan­tys puo­li­mą prieš šį mies­tą. R.Mur­mo­kai­tės tei­gi­mu, apie ar­tė­jan­tį Ma­riu­po­lio „iš­lais­vi­ni­mą“ mies­to ap­šau­dy­mo iš­va­ka­rė­se in­ter­viu CNN par­eiš­kė ir Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius ES­BO And­re­jus Ke­li­nas.

„Ir vis dėl­to, ne­pai­sant aki­vaiz­džių fak­tų, Ru­si­ja ir to­liau kal­ti­na Ukrai­ną pa­liau­bų pa­žei­di­mu, įskai­tant ir Ma­riu­po­lio at­aka. An­tiu­krai­nie­tiš­ka re­to­ri­ka ne­si­liau­ja“, - pa­brė­žė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė.

Jos tei­gi­mu, ne­pai­sant vi­sų pa­liau­bų pa­žei­di­mų ir ka­ri­nių iš­puo­lių, Ukrai­nos va­do­vy­bė to­liau lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad Min­ko su­si­ta­ri­mai yra vie­nin­te­lis bū­das tai­kai pa­siek­ti, ta­čiau šių su­si­ta­ri­mų tu­ri lai­ky­tis vi­sos ša­lys, įskai­tant ir Ru­si­ją.

„Ru­si­jai ten­ka par­ei­ga už­baig­ti šį bep­ras­mį ka­rą nu­trau­kiant par­amą ne­tei­sė­toms gink­luo­toms gru­puo­tėms ry­tų Ukrai­no­je, su­tik­ti su tarp­tau­ti­niais ste­bė­to­jais Ukrai­nos-Ru­si­jos pa­sie­ny­je, iš­ves­ti sa­vo ka­rius ir gink­luo­tę iš Ry­tų Ukrai­nos“, - tvir­ti­no R.Mur­mo­kai­tė.

Ji taip pat dar kar­tą par­agi­no pa­leis­ti vi­sus ne­le­ga­liai lai­ko­mus įkai­tus, tarp jų – Ukrai­nos la­kū­nę Na­dią Sav­čen­ko, bei įleis­ti Jung­ti­nių Tau­tų ir ES­BO ste­bė­to­jus į vi­są Ukrai­nos te­ri­to­ri­ją, įskai­tant Kry­mą.