Lietuva JAV perduoda sukčiavimu kaltinamą Evaldą Rimašauską
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį nu­spren­dė Jung­ti­nėms Vals­ti­joms iš­duo­ti lie­tu­vį, ku­ris kal­ti­na­mas per su­klas­to­tus elek­tro­ni­nius laiš­kus iš JAV in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nių ap­gau­le iš­vi­lio­jęs 100 mln. JAV do­le­rių (apie 90 mln. eu­rų).

„Teis­mas nu­ta­ria iš­duo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tį Eval­dą Ri­ma­šaus­ką JAV bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui“, –pas­kel­bė tei­sė­ja Ai­va Su­rvi­lie­nė.

Jos tei­gi­mu, ame­ri­kie­čių pa­teik­to­je me­džia­go­je „y­ra duo­me­nų, lei­džian­čių ma­ny­ti, kad E.Ri­ma­šaus­kas ga­lė­jo pa­da­ry­ti jam in­kri­mi­nuo­ja­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas“. Pa­sak tei­sė­jos, su­nkiau­sia lie­tu­viui gre­sian­ti baus­mė yra lais­vės at­ėmi­mas iki 20 me­tų.

Kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tė sa­ko, kad ty­ri­mą tu­rė­tų at­lik­ti pa­tys lie­tu­viai ir spren­di­mą dėl eks­tra­di­ci­jos skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Su­klas­to­ti el. laiškai

48 me­tų E.Ri­ma­šaus­kas ame­ri­kie­čių tei­sė­sau­gos pra­šy­mu Lie­tu­vo­je su­lai­ky­tas ko­vo mė­ne­sį ir nuo ta­da yra su­im­tas.

Lie­tu­vis kal­ti­na­mas siun­tęs su­klas­to­tus elek­tro­ni­nius laiš­kus į JAV įmo­nes, juo­se ap­si­mes­da­vo Azi­jo­je re­gis­truo­tos įmo­nės dar­buo­to­jais. Ame­ri­kie­čių at­siun­čia­mus pi­ni­gus jis, įta­ria­ma, nu­krei­pė į sa­vo val­do­mas ban­ko sąs­kai­tas. Pa­gal kal­ti­ni­mus, nu­si­kal­ti­mai įvyk­dy­ti 2013–2015 me­tais.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų tei­sė­sau­ga pa­tei­kė kal­ti­ni­mus lie­tu­viui dėl su­kčia­vi­mo, pi­ni­gų plo­vi­mo ir ta­pa­ty­bės va­gys­tės. Už pir­muo­sius du gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 20 me­tų.

„Tai mak­si­ma­lus ter­mi­nas, ku­ris ga­li bū­ti pa­skir­tas. Pa­pras­tai to­kios baus­mės ne­ski­ria­mos (...). Bet nie­kas jo dar ne­nu­tei­sė ir ne­pri­pa­ži­no kal­tu“, – po teis­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė pro­ku­ro­rė Ro­zi­ta Po­žars­kie­nė.

Ad­vo­ka­tė: tir­ti tu­ri Lietuva

JAV vers­lo žur­na­las „For­tu­ne“ pra­ne­šė, kad su­kčia­vi­mo au­ko­mis ta­po JAV in­ter­ne­to gi­gan­tai „Goog­le“ ir „Fa­ce­book“. E.Ri­ma­šaus­ko ad­vo­ka­tė Snie­guo­lė Už­da­na­vi­čie­nė pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no, kad bū­tent šios dvi įmo­nės yra mi­ni­mos kal­ti­ni­me.

Ge­gu­žę teis­mas pa­pra­šė JAV pa­teik­ti pa­pil­do­mų duo­me­nų apie kal­ti­ni­mus. Anot ad­vo­ka­tės, teis­mui JAV par­ei­gū­nai per­da­vė tik pir­mi­nių duo­me­nų san­trau­ką.

Jos tei­gi­mu, įta­ri­mų su­kė­lu­sius veiks­mus E.Ri­ma­šaus­kas at­li­ko Lie­tu­vo­je, to­dėl bū­tent Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga tu­ri at­lik­ti ty­ri­mą.

„Ar­ba si­tua­ci­ja to­kia, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga ne­no­ri dirb­ti, ar­ba ka­dan­gi pa­pra­šė Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, tai mes ne­su­ge­ba­me gin­ti sa­vo pi­lie­čių“, – sa­kė gy­nė­ja.

Anot ad­vo­ka­tės, iš JAV par­ei­gū­nų pa­teik­tų duo­me­nų su­nku su­pras­ti, kuo E.Ri­ma­šaus­kas yra kal­ti­na­mas, pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se yra ne­sup­ran­ta­mos for­mu­luo­tės. Ji sa­kė, kad skun­das Ape­lia­ci­niam teis­mui bus pa­teik­tas per sa­vai­tę.