Lietuva įteikė notą Baltarusijai dėl galimo incidento Astravo AE
Bal­ta­ru­si­jos lai­ki­no­ji rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nė iš­kvies­ta į URM dėl ga­li­mai vėl įvy­ku­sio in­ci­den­to sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Bal­ta­ru­si­jos dip­lo­ma­tei bu­vo įteik­ta no­ta, ku­ria pra­šo­ma pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie šį įvy­kį. 

Bir­že­lio 8 d. į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją bu­vo iš­kvies­ta Bal­ta­ru­si­jos lai­ki­no­ji rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nė Lie­tu­vo­je Liud­mi­la Ta­ta­ri­no­vič ir pa­pra­šy­ta kuo sku­biau pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mai įvy­ku­sį dar vie­ną in­ci­den­tą sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE), ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Šių dip­lo­ma­ti­nių veiks­mų im­ta­si iš kar­to po to, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas pa­skel­bė įta­rian­tis, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę įvy­ko in­ci­den­tas sta­to­mo­je As­tra­vo AE. Jei in­for­ma­ci­ja pa­sit­vir­tin­tų, tai bū­tų jau an­tras ži­no­mas in­ci­den­tas sta­tant As­tra­vo elek­tri­nę. Ba­lan­džio mė­ne­sį jo­je su­griu­vo bū­si­mo bran­duo­li­nės prie­žiū­ros pa­sta­to at­ra­mi­nės kons­truk­ci­jos, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Bal­ta­ru­si­jos dip­lo­ma­tei bu­vo įteik­ta no­ta, ku­ria pra­šo­ma pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie šį įvy­kį. No­to­je iš­reiš­kia­mas Lie­tu­vos su­si­rū­pi­ni­mas dėl As­tra­vo AE pro­jek­to skaid­ru­mo ir sau­gos kul­tū­ros trū­ku­mo bei ne­ati­tik­ties tarp­tau­ti­niams bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tams. Bal­ta­ru­si­ja dar kar­tą par­agin­ta As­tra­vo AE aikš­te­lės tin­ka­mu­mo, sta­ty­bos dar­bų ir jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mui pa­sik­vies­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos eks­per­tus.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja įteik­to­je no­to­je Bal­ta­ru­si­jai taip pat dar kar­tą pa­kar­to­jo rei­ka­la­vi­mus, ku­riuos pra­šo­ma įvyk­dy­ti kuo sku­biau: pa­sik­vies­ti Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) aikš­te­lių ver­ti­ni­mo (angl. Si­te and Ex­ter­nal Events De­sign – SEED) mi­si­ją, ku­ri tu­ri vi­sa apim­ti­mi įver­tin­ti As­tra­vo aikš­te­lės tin­ka­mu­mą AE sta­ty­bai ir jos at­ran­kos kri­te­ri­jus; da­ly­vau­jant tarp­tau­ti­niams eks­per­tams pa­gal ES me­to­do­lo­gi­ją at­lik­ti iš­sa­mius ri­zi­kos ir sau­gos įver­ti­ni­mo at­spa­ru­mo tes­tus (angl. stress-tests), ku­riuos Bal­ta­ru­si­ja įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti 2011 m. bir­že­lio 23 d. pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja; įkur­ti tarp­tau­ti­nę eks­per­tų ko­mi­si­ją, ku­rią pa­siū­lė Jung­ti­nių Tau­tų Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas, kad bū­tų iš­sa­miai įver­tin­tas Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo AE pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nuo­lat reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą dėl sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gos ir ke­lia šiuos klau­si­mus Eu­ro­pos Są­jun­go­je, TA­TE­NA, Jung­ti­nė­se Tau­to­se ir ki­to­se or­ga­ni­za­ci­jo­se.

Šių me­tų ge­gu­žės 5 d., rea­guo­jant į Bal­ta­ru­si­jos spau­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją apie įvy­ku­sį in­ci­den­tą sta­to­mo­je As­tra­vo AE, į URM bu­vo iš­kvies­tas Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Ko­ro­las, ku­riam įteik­ta no­ta ir pa­pra­šy­ta pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie įvy­kį. Bal­ta­ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos, pra­džio­je ne­igu­sios in­for­ma­ci­ją apie in­ci­den­tą, vė­liau pri­pa­ži­no, kad 2016 m. ba­lan­džio 8 d., lie­jant tarp dvie­jų reak­to­rių sta­to­mo kor­pu­so per­dan­gas, bu­vo pa­žeis­tos lai­kan­čio­sios kons­truk­ci­jos.

Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ste­bi si­tua­ci­ją Bal­ta­ru­si­jo­je po ava­ri­jos gamykloje

Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ži­no apie ava­ri­ją „Gar­di­no azo­to“ ga­myk­lo­je Bal­ta­ru­si­jo­je, esan­čio­je ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va, nors ofi­cia­liai apie ją in­for­muo­tos ne­bu­vo, BNS in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

„Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nė­ra ofi­cia­liai in­for­muo­ta apie įvy­ku­sią ava­ri­ją, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ži­no apie ava­ri­ją, se­ka si­tua­ci­ją ir ją ste­bi“, – BNS sa­kė K.Vaš­ke­le­vi­čius.

Bal­ta­ru­si­jos te­le­vi­zi­ja ONT pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad bend­ro­vė­je „Gar­di­no azo­tas“ įvy­ko ava­ri­ja, ku­rios me­tu mir­ti­nai ap­si­nuo­di­jo du žmo­nės, dar ke­li yra gy­do­mi li­go­ni­nė­je.

Bu­vo ki­lęs nuo­din­gų dū­mų de­be­sis, ta­čiau, kaip tei­gia vie­tos par­ei­gū­nai, jį gel­bė­to­jams pa­vy­ko ne­utra­li­zuo­ti.