Lietuva įteikė Baltarusijai notą dėl oro erdvės pažeidimo
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) įtei­kė no­tą Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je lai­ki­nai rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nei Liud­mi­lai Ta­ta­ri­no­vič dėl 2016 m. rugp­jū­čio 11 die­ną iš Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos įskri­du­sio ne­nus­ta­ty­to ti­po or­lai­vio, pa­žei­du­sio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną oro erd­vė­je.

Kaip pra­ne­ša URM, oro erd­vę ste­bin­čios tar­ny­bos už­fik­sa­vo, kad rugp­jū­čio 11 d. 10 va­lan­dų 37 mi­nu­tės iš Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos įskri­dęs ne­nus­ta­ty­to ti­po or­lai­vis du kar­tus pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną oro erd­vė­je ties Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos oro erd­vės pa­žei­di­mas tę­sė­si iki 10 va­lan­dos 47 mi­nu­tės.

URM par­ei­ka­la­vo Bal­ta­ru­si­jos kuo sku­biau pa­teik­ti pa­siaiš­ki­ni­mą dėl mi­nė­to in­ci­den­to ir par­agi­no im­tis vi­sų bū­ti­nų prie­mo­nių, kad at­ei­ty­je to­kie in­ci­den­tai ne­pa­si­kar­to­tų.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo at­sto­vas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis BNS sa­kė, kad iš Bal­ta­ru­si­jos at­skri­du­sį or­lai­vį už­fik­sa­vo ka­riuo­me­nės ra­da­rai, ta­čiau dėl de­be­suo­tu­mo jo pli­ka aki­mi ne­ma­tė pa­sie­nio par­ei­gū­nai.

„Ga­li­mą pa­žei­di­mą fik­sa­vo tik ra­da­rai. Pa­sie­nio ap­sau­gos par­ei­gū­nai bu­vo nu­vy­kę į tą vie­tą, bet dėl de­be­suo­tu­mo ne­ma­tė jo­kio or­lai­vio fi­ziš­kai“, – tei­gė T.Pa­kal­niš­kis.

„Tai ga­li bū­ti ir ci­vi­li­nis, ir ka­ri­nis, ir pi­lo­tuo­ja­mas, ir ne­pi­lo­tuo­ja­mas lėk­tu­vas“, – pri­dū­rė jis.

Lie­tu­vos oro erd­vę iš Bal­ta­ru­si­jos daž­nai pa­žei­džia be­pi­lo­čiai or­lai­viai, ku­riuos val­do, pa­vyz­džiui, kon­tra­ban­di­nin­kai, sa­ko Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Pa­sak jo, penk­ta­die­nį nu­skam­bė­jęs at­ve­jis, kai Lie­tu­va no­ta krei­pė­si į Bal­ta­ru­si­ją dėl ša­lies oro erd­vę pa­žei­du­sio or­lai­vio, yra ne­įp­ras­tas, nes pa­sie­nie­čiai fi­ziš­kai to lėk­tu­vo ne­pa­ma­tė.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, to­dėl Lie­tu­vai pa­čiai be­veik ne­įma­no­ma nu­sta­ty­ti, koks tai bu­vo or­lai­vis.

„Tų pa­žei­di­mų fik­suo­ja­ma ti­krai ne­ma­žai, tik kad šiuo at­ve­ju už­fik­sa­vo tik ra­da­ras, bu­vo pa­siųs­ti pa­sie­nie­čiai, ta­čiau nie­ko ne­ma­tė. To­dėl la­bai su­nku pa­sa­ky­ti, koks tai bu­vo apa­ra­tas“, – BNS sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

„To­kių in­ci­den­tų mes la­bai daug fik­suo­ja­me, ka­da su be­pi­lo­čiais or­lai­viais sie­ną ker­ta, skrai­do ko­kie nors kon­tra­ban­di­nin­kai. Čia be­veik kaip kas­die­ny­bė“, – pri­dū­rė jis.

Sei­mo na­rys ne­siė­mė ver­tin­ti, koks or­lai­vis ket­vir­ta­die­nį ga­lė­jo kirs­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną.