Lietuva įstojo į EBPO grupę kovai su papirkinėjimu
Lie­tu­va šią sa­vai­tę įsto­jo į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) dar­bo gru­pę ko­vai su už­sie­nio par­ei­gū­nų pa­pir­ki­nė­ji­mu tarp­tau­ti­niuo­se san­do­riuo­se, o tai yra vie­nas svar­biau­sių žings­nių sie­kiant na­rys­tės šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Čia yra la­bai svar­bu, čia yra ge­ra ži­nia ir, tie­są sa­kant, la­bai svar­bus pa­sie­ki­mas. Tai vie­nas svar­biau­sių sto­ji­mo pro­ce­so ele­men­tų“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

„Da­ly­va­vi­mas dar­bo gru­pė­je at­ve­ria ke­lią pri­si­jung­ti prie vie­nos svar­biau­sių EB­PO kon­ven­ci­jų ko­vai su už­sie­nio par­ei­gū­nų pa­pir­ki­nė­ji­mu tarp­tau­ti­niuo­se san­do­riuo­se“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, siek­da­ma pri­si­jung­ti prie šios dar­bo gru­pės ir kon­ven­ci­jos Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ėmė­si tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų, ku­rie są­ly­gos efek­ty­ves­nę ša­lies ko­vą su ko­rup­ci­ja, ypač pa­pir­ki­nė­ji­mu.

Lie­tu­va sie­kia prie EB­PO pri­si­jung­ti 2018 me­tais.

Būs­ti­nę Par­yžiu­je tu­rin­ti prieš dau­giau nei pen­kis de­šimt­me­čius įkur­ta EB­PO vie­ni­ja 35 eko­no­miš­kai la­biau­siai iš­si­vys­čiu­sias ir sta­bi­liau­sias pa­sau­lio vals­ty­bes. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­so ir Len­ki­ja, Lat­vi­ja bei Es­ti­ja.