Lietuva išsikvies Rusijos ambasadorių
Lie­tu­va kvie­čia­si Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių iš­reikš­ti pro­tes­tą dėl truk­dy­mo ties­ti elek­tros ka­be­lį į Šve­di­ją Bal­ti­jos jū­ros dug­nu.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad Ru­si­ja dar­bus trik­do, kai per ka­ri­nes pra­ty­bas Bal­ti­jos jū­ro­je ra­gi­na lai­vus keis­ti kur­są. Mi­nis­tro tei­gi­mu, taip Mask­va pa­žei­džia Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­ją.

„Ar­ti­miau­siu me­tu bus iš­kvies­tas Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius ir mes iš­reik­ši­me pro­tes­tą“, - BNS sa­kė mi­nis­tras.

Dar­bams nepakenks

L.Lin­ke­vi­čius ti­ki­si, kad tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl sau­gios lai­vy­bos Ru­si­ją lai­ky­tis pra­šys ir tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

„Rei­ka­lau­sim, kad vyk­dy­tų (tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus - BNS), rei­ka­lau­sim pa­tys ir, ma­nau, kad to rei­ka­laus ir mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rioms mes pri­klau­som taip pat, ka­dan­gi tai yra sau­gi lai­vy­ba. Tai yra ne tik Lie­tu­vos rū­pes­tis ir ne tik Lie­tu­vos lai­vai ma­nev­ruo­ja to­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je“, - tei­gė mi­nis­tras.

Jis aiš­ki­no, kad „Nord­Balt“ tie­si­mo dar­bams Ru­si­jos trik­džiai ne­pa­kenks, ta­čiau tai yra ne­priim­ti­na: „Vis­kas vyks­ta pa­gal gra­fi­ką ir pro­jek­tas nuo to ti­krai ne­nu­ken­tės, bet tai yra ne­priim­ti­na, kai yra trik­do­mi dar­bai“.

L.Lin­ke­vi­čius tei­gė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ar ka­ri­nių lai­vų trik­džiai yra nu­kreip­ti kon­kre­čiai prieš jung­ties su Šve­di­ja dar­bus.

„Aš ne­ga­liu nie­ko ma­ny­ti, man su­nku spė­lio­ti, tie­siog pats fak­tas yra, ku­ris rei­ka­lau­ja reak­ci­jos“, - ti­ki­no mi­nis­tras.

Ofi­cia­lų pro­tes­tą am­ba­sa­do­riui Alek­sand­rui Udal­co­vui iš­sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras And­rius Kri­vas.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, ket­vir­ta­die­nį Ru­si­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas ei­li­nių Ru­si­jos Bal­ti­jos lai­vy­no vyk­do­mų ko­vi­nių pra­ty­bų me­tu įplau­kė į Lie­tu­vos iš­skir­ti­nę eko­no­mi­nę zo­ną ir ne­tei­sė­tai nu­ro­dė keis­ti kur­są jo­je plau­ku­siam Šve­di­jos bend­ro­vės ABB val­do­mam lai­vui „Al­ce­do“. Pa­na­šūs in­ci­den­tai įvy­ko ko­vo 19 die­ną, ba­lan­džio 10 die­ną ir ba­lan­džio 24 die­ną.

Lie­tu­vos URM tei­gi­mu, „to­kiais Ru­si­jos ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no veiks­mais ban­do­ma trik­dy­ti ir jū­ri­nio ka­be­lio „Nord­Balt“ tie­si­mo dar­bus“.

Dėl vi­sų šių įvy­kių par­eikš­tos Lie­tu­vos pro­tes­to no­tos, ta­čiau iš Ru­si­jos at­sa­ky­mų ne­gau­ta.

Bu­di spe­cia­lus laivas

Ru­si­jos ka­ri­niai lai­vai ne­truk­do ties­ti elek­tros li­ni­jos su Šve­di­ja „Nord­Balt“, tei­gia jo už­sa­ko­vė bend­ro­vė „Litg­rid“. Ta­čiau bend­ro­vė pa­tvir­ti­no, kad spe­cia­lus ka­be­lį Bal­ti­jos jū­ro­je pri­žiū­rin­tis lai­vas šie­met jau tris kar­tus tu­rė­jo nu­kryp­ti nuo tra­sos, įsa­kius Ru­si­jos ka­ri­niams lai­vams.

„Kol ka­be­lis gu­li Bal­ti­jos jū­ros dug­ne ne­įgi­lin­tas ir ne­pas­lėp­tas po smė­liu, prie jung­ties tra­sos nuo­lat bu­di spe­cia­lus lai­vas, tu­rin­tis įspė­ti ki­tus lai­vus, jei šie pri­siar­ti­na per daug ar­ti ir sa­vo žve­jy­bos įran­ga ar in­ka­rais ga­lė­tų kliu­dy­ti ka­be­lį. Ket­vir­ta­die­nį šis lai­vas tu­rė­jo nu­kryp­ti nuo ka­be­lio tra­sos, kai tą įsa­kė pa­si­ro­dę Ru­si­jos ka­ri­niai lai­vai“, - pra­ne­šė „Litg­rid“.

Pa­sak įmo­nės, šiais me­tais tai jau tre­čias toks at­ve­jis.

Pa­sak bend­ro­vės, spe­cia­liam lai­vui „To­paz Ins­tal­ler“ tie­sant pir­mą­ją šie­met 50 ki­lo­me­trų ka­be­lio at­kar­pą, bu­vo kirs­tas Ru­si­jos ir Vo­kie­ti­jos „Nord Stream“ du­jo­tie­kis, ir tai bu­vo pir­mas at­ve­jis, kai ka­be­lis tu­rė­jo kirs­ti du­jų vamz­dį. Šiuo me­tu lai­vas bai­gia ties­ti an­trą­ją to­kio pat il­gio at­kar­pą.

„Sie­kiant jį ap­sau­go­ti, bu­vo su­kons­truo­ta spe­cia­li be­to­ni­nė ap­sau­ga“, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad Ru­si­ja dar­bus trik­do, kai per ka­ri­nes pra­ty­bas Bal­ti­jos jū­ro­je ra­gi­na lai­vus keis­ti kur­są. Mi­nis­tro tei­gi­mu, taip Mask­va pa­žei­džia Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­ją, to­dėl Lie­tu­va kvie­čia­si Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių iš­reikš­ti pro­tes­tą.

„Bū­na, kad su­trik­do. Bu­vo at­ve­jų, kai ne­su­trik­dė, gal tik šiek tiek, bu­vo, kad ir su­trik­dė. Vis tiek vyks­ta tie dar­bai, bet jie su sa­vo tais ma­nev­rais tie­siog trik­do dar­bą“, - BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Iš vi­so nu­ties­ta apie 350 ki­lo­me­trų „Nord­Balt“ ka­be­lio, ku­rio vi­sas il­gis jū­ro­je sieks 410 ki­lo­me­trų.