Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos vicepirmininke
Penk­ta­die­nį Par­yžiu­je vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me nau­jos su­dė­ties Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos po­sė­dy­je Lie­tu­va iš­rink­ta šios UNES­CO val­dy­mo struk­tū­ros vi­ce­pir­mi­nin­ke.

Kaip pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Vyk­do­mo­jo­je ta­ry­bo­je Lie­tu­vai at­sto­vaus am­ba­sa­do­rius prie UNES­CO Arū­nas Ge­lū­nas.

Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Vo­kie­ti­jos nuo­la­ti­nis at­sto­vas prie UNES­CO, o vi­ce­pir­mi­nin­kė­mis taip pat ta­po Šve­di­ja, Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka, Ma­lai­zi­ja, Ma­ro­kas ir Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka.

Vyk­do­mo­ji ta­ry­ba – vie­nas pa­grin­di­nių UNES­CO val­dy­mo or­ga­nų, ku­rį su­da­ro 58 vals­ty­bės na­rės. Ta­ry­ba pri­ima spren­di­mus dėl UNES­CO veik­los ir biu­dže­to įgy­ven­di­ni­mo, svars­to veik­los at­as­kai­tas, ren­gia re­ko­men­da­ci­jas dėl nau­jų vals­ty­bių na­rių pri­ėmi­mo ir Ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus rin­ki­mų, pri­ima spren­di­mus dėl įvai­rių tarp­tau­ti­nių kon­fe­ren­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mo.

Lie­tu­va, kaip Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos na­rė, taip pat da­ly­vaus Fi­nan­sų ir ad­mi­nis­tra­ci­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos, Prog­ra­mų ir iš­ori­nių san­ty­kių ko­mi­si­jos, Ne­vy­riau­sy­bi­nių par­tne­rių ko­mi­te­to bei Kon­ven­ci­jų ir re­ko­men­da­ci­jų ko­mi­te­to, ku­ris pri­žiū­ri UNES­CO kon­ven­ci­jų ir re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą bei svars­to žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus UNES­CO kom­pe­ten­ci­jos ri­bo­se, veik­lo­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sios UNES­CO Ge­ne­ra­li­nės kon­fe­ren­ci­jos me­tu Lie­tu­va 171 bal­su iš­rink­ta Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos na­re 2015–2019 me­tų lai­ko­tar­piui.

1997–2001 me­tais ir 2005–2009 me­tais Lie­tu­va taip pat bu­vo iš­rink­ta UNES­CO Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos na­re, o 1999–2001 ir 2007–2009 me­tais Lie­tu­vai bu­vo pa­ti­kė­tos vi­ce­pir­mi­nin­kės par­ei­gos.