Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare
Šian­dien Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) Ge­ne­ra­li­nės kon­fe­ren­ci­jos 38-ojo­je se­si­jo­je Par­yžiu­je Lie­tu­va 171 bal­su iš­rink­ta Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos na­re 2015–2019 m. lai­ko­tar­piui.

„Dirb­da­ma šia­me vi­sai tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei svar­bia­me fo­ru­me Lie­tu­va ir to­liau nuo­sek­liai gins ver­ty­bes ir pri­nci­pus, ku­riais va­do­vau­ja­mės ir JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je“, – par­eiš­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras ypač pa­brė­žė Lie­tu­vos po­li­ti­kos bei stra­te­gi­nių tiks­lų tęs­ti­nu­mo už­ti­kri­ni­mo svar­bą bei įsi­ti­ki­ni­mą, kad na­rys­tė ta­ry­bo­je dar la­biau su­stip­rins Lie­tu­vos glo­ba­laus vei­ki­mo ga­li­my­bes.

„Vals­ty­bių na­rių gau­siai iš­reikš­tas pa­si­ti­kė­ji­mas mums yra įver­ti­ni­mas ir įpa­rei­go­ji­mas. Džiau­gia­mės įgy­ta ga­li­my­be pri­si­dė­ti spren­džiant vi­sai or­ga­ni­za­ci­jai la­bai svar­bius klau­si­mus“, – sa­kė Lie­tu­vos nuo­la­ti­nis at­sto­vas prie UNES­CO am­ba­sa­do­rius Arū­nas Ge­lū­nas.

70-me­tį mi­nin­čios UNES­CO Vyk­do­mo­jo­je ta­ry­bo­je Lie­tu­va sieks veiks­min­go il­ga­lai­kių UNES­CO pri­ori­te­tų įgy­ven­di­ni­mo, ypač švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros sri­ty­se. Di­de­lis dė­me­sys bus ski­ria­mas kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gai, mo­te­rų įga­li­ni­mui ir ly­čių ly­gy­bei, žo­džio lais­vės, kul­tū­rų raiš­kos įvai­ro­vės, pa­gar­bos re­li­gi­niam pliu­ra­liz­mui ir or­ga­ni­za­ci­jos veiks­min­gu­mo bei efek­ty­vu­mo už­ti­kri­ni­mui.

Vyk­do­mo­ji ta­ry­ba – vie­nas pa­grin­di­nių UNES­CO val­dy­mo or­ga­nų, ku­rį su­da­ro 58 ša­lių na­rių at­sto­vai. Du kar­tus per me­tus vyks­tan­čių se­si­jų me­tu pri­ima­mi spren­di­mai dėl UNES­CO veik­los prog­ra­mos ir biu­dže­to įgy­ven­di­ni­mo, svars­to­mos veik­los at­as­kai­tos, ren­gia­mos re­ko­men­da­ci­jos dėl nau­jų vals­ty­bių na­rių pri­ėmi­mo ir ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus rin­ki­mų, pri­ima­mi spren­di­mai dėl įvai­rių tarp­tau­ti­nių kon­fe­ren­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mo.

Šio­je UNES­CO Ge­ne­ra­li­nės kon­fe­ren­ci­jos 38-ojoe se­si­jo­je iš­rink­ta 31 nau­ja Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos na­rė. Ry­tų Eu­ro­pos gru­pė­je, ku­riai pri­klau­so Lie­tu­va, taip pat iš­rink­tos Ser­bi­ja, Ru­si­ja ir Slo­vė­ni­ja.

UNES­CO Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos na­re Lie­tu­va bu­vo iš­rink­ta 1997–2001 m. ir 2005–2009 m., o 1999–2001 ir 2007–2009 m. Lie­tu­vos nuo­la­ti­niai at­sto­vai prie UNES­CO bu­vo iš­rink­ti šios val­dy­mo struk­tū­ros vi­ce­pir­mi­nin­kais.