Lietuva iš Vokietijos perka haubicas
Lie­tu­va iš Vo­kie­ti­jos nu­spren­dė pirk­ti ke­lias de­šim­tis ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lų - sa­vaei­gių hau­bi­cų „Pzh2000“. Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai su­tar­tį Vil­niu­je pa­si­ra­šys an­tra­die­nį.

„Pa­si­ra­šo­me su­si­ta­ri­mą su Vo­kie­ti­ja dėl hau­bi­cų įsi­gi­ji­mo“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pa­sak jo, ar­ti­le­ri­jos pa­jė­gu­mai stip­ri­na­mi at­siž­vel­giant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ir Gru­zi­jos bei Ukrai­nos ka­rų pa­tir­tį.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, san­do­ris įvy­ko Vo­kie­ti­jos „sup­ra­ti­mo bei ge­ros va­lios dė­ka“ ir „aiš­kiai par­odo, kad Vo­kie­ti­ja su­pran­ta mū­sų su­si­rū­pi­ni­mo dėl sau­gu­mo prie­žas­tis ir siun­čia aiš­kią ži­nią, kad yra tvir­ta Lie­tu­vos są­jun­gi­nin­kė“.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė iš Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės gaus 21-ą 155 mm ka­lib­ro sa­vaei­gę hau­bi­cą. Iš jų 16 bus skir­ta ko­vi­nėms už­duo­tims vyk­dy­ti, po vie­ną pri­tai­ky­ta šau­dy­mo ir vai­ra­vi­mo tre­ni­ruo­tėms, o trys bus skir­tos at­sar­gi­nėms da­lims.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė iš Vo­kie­ti­jos taip pat gaus 26 šar­vuo­tas va­do­va­vi­mo ma­ši­nas M577 V2 ir še­šis eva­kua­ci­nius tan­kus BPZ2. Vi­sa tech­ni­ka bu­vo nau­do­ta Vo­kie­ti­jos gink­luo­to­sio­se pa­jė­go­se.

Ar­ti­le­ri­jos pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mo pro­jek­tui iki 2019 me­tų skir­ta 58,3 mln. eu­rų. Iš šios su­mos 16,2 mln. eu­rų bus su­mo­kė­ta Vo­kie­ti­jai už 53 tech­ni­kos vie­ne­tus. Už li­ku­sias lė­šas (42,1 mln. eu­rų) bus mo­der­ni­zuo­ta gau­na­ma tech­ni­ka, į ją su­mon­tuo­ta mū­šio val­dy­mo sis­te­ma, ry­šių ir va­do­va­vi­mo prie­mo­nės, nau­jo­sioms hau­bi­coms pri­tai­ky­ta ka­ri­nė inf­ras­truk­tū­ra bei vyk­do­mas per­so­na­lo ap­mo­ky­mas, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės at­sto­vai taip pat ap­mo­kys Lie­tu­vos ka­rius, ku­rie vyk­dys šios tech­ni­kos prie­žiū­rą ir ap­tar­na­vi­mą, taip pat ir ją nau­do­sian­čius ka­rius ir ope­ra­ci­jas pla­nuo­jan­čius ka­ri­nin­kus.

Su­tar­tį pa­si­ra­šys Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pul­ki­nin­kas Da­rius Už­ku­rai­tis bei Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos gink­luo­tės de­par­ta­men­to at­sto­vas Wilf­rie­das Geor­gas. Lo­gis­ti­kos val­dy­bos vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas Si­gi­tas Mund­ris su­tar­tį pa­si­ra­šys kaip Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės, gau­nan­čios įran­gą, at­sto­vas. Pa­si­ra­šy­me taip pat da­ly­vaus ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ir Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Jut­ta Schmitz (Ju­ta Šmic).

Nau­juo­ju Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pir­ki­niu bus ap­rū­pin­tas Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tas me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ge­ne­ro­lo Ro­mual­do Gied­rai­čio Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nas. Šiuo me­tu ba­ta­lio­ne esan­čios 105 mm. hau­bi­cos ga­li nai­kin­ti tai­ki­nius maž­daug 11 ki­lo­me­trų at­stu­mu. Ga­vus sa­vaei­ges PzH2000 hau­bi­cas ba­ta­lio­no efek­ty­vaus šū­vio nuo­to­lis pa­di­dės iki 40 ki­lo­me­trų.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės spe­cia­lis­tų ren­gi­mas dar­bui su sa­vaei­gė­mis hau­bi­co­mis PzH2000 pra­si­dės jau šių me­tų pa­bai­go­je. Lie­tu­vos ka­riai da­ly­vaus įvai­riuo­se kur­suo­se ir su­si­ti­ki­muo­se su Vo­kie­ti­jos spe­cia­lis­tais, ku­rie per­teiks sa­vo pa­tir­tį tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir Vo­kie­ti­jos ar­ti­le­ri­jos mo­kyk­lo­je.

Pla­nuo­ja­ma, kad pir­mo­sios hau­bi­cos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę pa­sieks 2016 me­tais.

Hau­bi­cų pir­ki­mas ap­tar­tas per Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trės vi­zi­tą Lie­tu­vo­je šių me­tų ba­lan­dį.

Lie­tu­vos val­džia ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis tu­rė­tų nu­spręs­ti ir dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo, ku­ris ga­li tap­ti di­džiau­siu san­do­riu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je. Tarp fa­vo­ri­tų šia­me san­do­ry­je taip pat mi­ni­ma vo­kiš­ka tech­ni­ka - šar­vuo­čiai „Bo­xer“.

Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas ki­tą­met tu­rė­tų aug­ti 35 proc. iki 574 mln. eu­rų, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­tas biu­dže­to pro­jek­tas.