Lietuva iš Švedijos perka oro gynybos sistemų treniruoklių
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Šve­di­jos kom­pa­ni­ja „SAAB Dy­na­mics“ pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl oro gy­ny­bos sis­te­mų RBS70 tre­ni­ruok­lių ir at­sar­gi­nių da­lių įsi­gi­ji­mo bei Lie­tu­vos spe­cia­lis­tų ap­mo­ky­mo. Bend­ra su­tar­ties su­ma yra 5,8 mln. eu­rų.

„Stip­rin­da­ma oro gy­ny­bos pa­jė­gu­mus, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tę­sia oro gy­ny­bos sis­te­mos RBS70 mo­der­ni­za­vi­mą. 2015 me­tais bu­vo mo­der­ni­zuo­ti ra­ke­tos ir jų pa­lei­di­mo sis­te­mos, o šie „SAAB Dy­na­mics“ ga­mi­na­mi pa­žan­gūs tre­ni­ruok­liai ma­žins ka­rių ren­gi­mo kaš­tus, bet leis iš­lai­ky­ti aukš­tą Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no pa­si­ruo­ši­mo ly­gį,“ – apie pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį kal­bė­jo KAM gink­luo­tės ir val­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ju­ri­jus Gvoz­das.

Tre­ni­ruok­lių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei pro­jek­te da­ly­vau­ja ir „Bal­ti­jos pa­žan­gių tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­tas“ – pri­va­tus Lie­tu­vos moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas. Ši Lie­tu­vos moks­lo įstai­ga, kar­tu su „SAAB Dy­na­mics“ kurs ir in­teg­ruos tri­jų di­men­si­jų že­mė­la­pius, ku­rie tre­ni­ruok­ly­je at­vaiz­duos rea­lią ap­lin­ką.

Ra­ke­ti­nis komp­lek­sas RBS70 yra ar­ti­mo­jo nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­ma, ku­rio vei­ki­mo pri­nci­pas par­em­tas val­dy­mo spin­du­liu, t. y. ku­ria­mas la­ze­rio ko­ri­do­rius, ku­riuo skrie­ja ra­ke­ta. Di­džiau­sias šios gink­luo­tės pri­va­lu­mas yra tas, kad kol kas pa­sau­ly­je nė­ra su­kur­ta elek­tro­mag­ne­ti­nė įran­ga, ku­ri skleis­da­ma įvai­rius elek­tro­mag­ne­ti­nius truk­džius ga­lė­tų ją pa­veik­ti. Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­nas gink­luo­tas mo­der­ni­zuo­ta 4-os kar­tos RBS70 sis­te­ma, ku­ri tai­ki­nį ap­tin­ka 50 km at­stu­mu ir, pri­klau­so­mai nuo nau­do­ja­mos ra­ke­tos, ga­li jį su­nai­kin­ti 8 km at­stu­mu, 5 km aukš­ty­je. RBS70 sis­te­mą su­da­ro ra­ke­ti­niai komp­lek­sai RBS70 su apž­val­gos ra­da­rais „Gi­raf­fe Mk-IV“.

Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­nas – Ka­ri­nių oro pa­jė­gų da­li­nys, įkur­tas 2000 m. ir dis­lo­kuo­tas Rad­vi­liš­kio mies­te. Ba­ta­lio­nas gink­luo­tas mo­der­nio­mis ra­ke­ti­nė­mis oro gy­ny­bos sis­te­mo­mis RBS70 ir „Stin­ger“. Pa­grin­di­nis ba­ta­lio­no už­da­vi­nys – sau­su­mos pa­jė­gų ug­nies par­ama ir stra­te­gi­nių ob­jek­tų oro gy­ny­ba.