Lietuva iš JAV ketina pirkti prieštankines raketas
Lie­tu­va iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ke­ti­na pa­pil­do­mai pirk­ti ke­lis šim­tus prieš­tan­ki­nių ra­ke­tų sis­te­mų „Ja­ve­lin“, pa­skel­bė JAV gy­ny­bos agen­tū­ra.

Anot Gy­ny­bos sau­gu­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ros, Lie­tu­va sie­kia įsi­gy­ti 220 ra­ke­tų ir 74 val­dy­mo-pa­lei­di­mo įren­gi­nius.

San­do­rio ver­tė siek­tų 55 mi­li­jo­nus JAV do­le­rių (50,5 mln. eu­rų), jam pri­ta­rė JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­tas, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai šios in­for­ma­ci­jos kol kas ne­ko­men­ta­vo.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė „Ja­ve­lin“ sis­te­mas nau­do­ja jau ne vie­ne­rius me­tus, ta­čiau jų kie­kiai kol kas bu­vo ma­žes­ni.

Šis gink­las yra skir­tas ko­vo­ti su prieš­o tan­kais, šar­vuo­čiais, ki­ta ko­vos tech­ni­ka, taip pat ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ko­vai su prieš­o sraig­tas­par­niais ir for­ti­fi­ka­ci­niais įren­gi­mais, pa­vyz­džiui, bun­ke­riais.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus, Lie­tu­va nuo 2014 me­tų ėmė di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai. Ki­tą­met gy­ny­bos biu­dže­tas augs treč­da­liu iki 574 mln. eu­rų, ar­ba pu­san­tro pro­cen­to bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Šis ro­dik­lis vis dar at­si­lie­ka nuo NA­TO nu­sta­ty­to 2 proc. tiks­lo.