Lietuva ir Ukraina turi ką viena kitai patarti
"Ga­vau ver­tin­gų pa­ta­ri­mų, kaip ge­riau ga­lė­tu­me su­rea­guo­ti į ša­lies sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes", - apie vi­zi­tą Ukrai­no­je pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

Ki­je­ve su ofi­cia­liu vi­zi­tu vie­ši Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras J. V. Žu­kas. "Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja Ukrai­no­je la­bai pa­na­ši į tą, ku­rią tu­rė­jo­me Lie­tu­vo­je prieš dvi­de­šimt­me­tį. To­dėl esu ti­kras, kad Lie­tu­va tu­ri rei­kia­mos pa­tir­ties įgy­ven­di­nant re­for­mas eko­no­mi­nio ir po­li­ti­nio ne­sta­bi­lu­mo są­ly­go­mis", – per vieš­na­gę sa­kė J. Ole­kas. Jis at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad Ukrai­na taip pat tu­ri ver­tin­gos prieš­ini­mo­si ag­re­so­riui ka­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis ir in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je pa­tir­ties, ku­ria ga­lė­tų pa­si­da­ly­ti su Lie­tu­va, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Per su­si­ti­ki­mą su Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tru Ste­pa­nu Pol­to­ra­ku J. Ole­kas sa­kė: "Re­for­mos pa­dė­tų ku­riant efek­ty­vias gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, ge­ban­čias ap­gin­ti nuo ag­re­so­riaus." Jis pa­brė­žė Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mą di­din­ti pra­kti­nę par­amą Ukrai­nos re­for­moms sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je. J. Ole­kas tei­gė, kad nuo pat Ru­si­jos ag­re­si­jos pra­džios Lie­tu­va pa­gal ga­li­my­bes tei­kia vi­so­ke­rio­pą par­amą Ukrai­nai, įskai­tant ir ka­ri­nę. Jis iš­reiš­kė vil­tį, kad Lie­tu­va tuo pa­čiu ro­do pa­vyz­dį ir ki­toms ša­lims. "Pa­siū­liau ko­le­gai Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­trui reng­ti dar dau­giau mo­ky­mų ir kur­sų Ukrai­nos ka­riuo­me­nės at­sto­vams, at­siž­vel­giant į jų po­rei­kius. Pa­siū­ly­mo de­ta­les dar tu­rė­tų ap­tar­ti ir pa­tiks­lin­ti ka­riuo­me­nių at­sto­vai", – po su­si­ti­ki­mo sa­kė J. Ole­kas. Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras taip pat in­for­ma­vo ko­le­gą apie pa­si­ren­gi­mą siųs­ti pa­ta­rė­jus į Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ją ir Ukrai­nos ge­ne­ra­li­nį šta­bą. Pir­mas lo­gis­ti­kos eks­per­tas į Ukrai­ną tu­rė­tų iš­vyk­ti jau ki­tą sa­vai­tę.

Kar­tu su mi­nis­tru į Ukrai­ną at­vy­kęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das su­si­ti­ko su Ukrai­nos ge­ne­ra­li­nio šta­bo vir­ši­nin­ku ge­ne­ro­lu pul­ki­nin­ku Vik­to­ru Mu­žen­ko. J. V. Žu­kas po­pu­lia­ria­me so­cia­li­nia­me tink­le pra­ne­šė, kad su ge­ne­ro­lu pul­ki­nin­ku V. Mu­žen­ko ap­ta­rė ga­li­mą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­amą Ukrai­nos ka­riuo­me­nei, ga­li­mas tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­tis, tri­ša­lės LIT­PO­LUKRB­RIG (Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos - red.) bri­ga­dos stei­gi­mo klau­si­mus. "Ge­ne­ro­las su­pa­žin­di­no ma­ne su ša­lies sau­gu­mo si­tua­ci­ja ir ka­riuo­me­nės vys­ty­mo pla­nais, - pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das. - Kaip itin šil­tą ir kons­truk­ty­vų iš­skir­čiau su­si­ti­ki­mą su Ukrai­nos SOP va­do­vy­be. Su­ta­rė­me, kad Lie­tu­vos ir Ukrai­nos SOP tu­ri ne­ma­žai są­ly­čio taš­kų bend­ra­dar­bia­vi­mui, to­dėl rei­ka­lin­ga at­ei­ty­je su­reng­ti šių pa­jė­gų va­do­vy­bės su­si­ti­ki­mus ir pra­dė­ti da­li­ni­mą­si pa­tir­ti­mi."

J. V. Žu­kas nau­din­gu va­di­no su­si­ti­ki­mą su su Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­ko pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju A. Par­ubi­ju­mi. "Jis ma­ne su­si­pa­žin­di­no su Mai­da­no įvy­kiais, sau­gu­mo si­tua­ci­ja Ukrai­no­je, iš­mok­to­mis pa­mo­ko­mis, ga­li­mais Ukrai­nos at­ei­ties sce­na­ri­jais. Ga­vau ver­tin­gų pa­ta­ri­mų, kaip ge­riau ga­lė­tu­me su­rea­guo­ti į ša­lies sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes", - tei­gė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das.