Lietuva ir Ukraina pasirašė gynybos bendradarbiavimo planą
Lie­tu­va ir Ukrai­na tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je pla­ną 2015 me­tams, ku­riuo nu­ma­to­mi Ukrai­nos ka­riuo­me­nės at­sto­vų mo­ky­mai bei kon­sul­ta­ci­jos Lie­tu­vo­je, bend­ros ka­ri­nės pra­ty­bos abie­jo­se ša­ly­se, ka­riš­kių gy­dy­mas ir ki­tos prie­mo­nės.

Dvi­ša­lio Lie­tu­vos ir Ukrai­nos bend­ra­dar­bia­vi­mo pla­ną 2015-ie­siems Ki­je­ve tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ma­ri­jus Ve­lič­ka bei Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tro pa­va­duo­to­jas ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Leo­ni­das Ho­lo­pa­tiu­kas,pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Pla­ne nu­ma­ty­ta kvies­ti Ukrai­nos ka­ri­nin­kus į Lie­tu­vą da­ly­vau­ti ang­lų kal­bos ir šta­bo ka­ri­nin­kų kur­suo­se Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je, o Ukrai­nos pus­ka­ri­nin­kius – į Lie­tu­vos ka­ro mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ja­mus tarp­tau­ti­nius ins­truk­to­rių kur­sus. Taip pat pla­nuo­ja­ma kon­sul­tuo­ti Ukrai­nos ko­le­gas ki­ber­ne­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos kū­ri­mo klau­si­mais ir keis­tis pa­tir­ti­mi ka­ro me­di­ci­nos sri­ty­je.

Tei­kiant par­amą Ukrai­nai šie­met pla­nuo­ja­ma ir to­liau kvies­ti į Lie­tu­vą rea­bi­li­ta­ci­jai Ry­tų Ukrai­no­je su­žeis­tus ka­rius.

Plė­to­jant NA­TO ša­lių ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ukrai­na, šie­met lap­kri­tį Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­mos Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Ka­na­dos ir Ukrai­nos pra­ty­bos „Kle­vo skliau­tai (angl. „Map­le Arch“), ku­rio­se tre­ni­ruo­sis tri­ša­lei Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bri­ga­dos LIT­PO­LUKRB­RIG šta­bui pri­skir­ti ka­riai.

Kaip ir per­nai, Lie­tu­vos ka­riai šie­met da­ly­vaus JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je or­ga­ni­zuo­ja­mo­se pra­ty­bo­se „Ra­pid Tri­dent“ Ukrai­no­je.

Vie­šė­da­mas Ki­je­ve M.Ve­lič­ka taip pat da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je, skir­to­je NA­TO ir Ukrai­nos san­ty­kiams, ir ofi­cia­lio­je NA­TO kon­tak­ti­nės am­ba­sa­dos Ukrai­no­je, ku­ria dviems me­tams ta­po šio­je ša­ly­je esan­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­da, ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

„NA­TO kon­tak­ti­nės am­ba­sa­dos Ukrai­no­je vaid­muo bus ypač svar­bus pa­de­dant Ukrai­nai in­teg­ruo­tis į Eu­ro­pos ir eu­roat­lan­ti­nės bend­ri­jos ša­lių šei­mą. Šia pra­sme le­mia­mą reikš­mę tu­rės ar­ti­miau­si dve­ji me­tai“, – kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras M.Ve­lič­ka kon­fe­ren­ci­jo­je.

Vi­ce­mi­nis­tro tei­gi­mu, ši am­ba­sa­da „bus be­ne svar­biau­sia tarp vi­sų NA­TO kon­tak­ti­nių am­ba­sa­dų“, o jos veik­la tu­rės įta­kos po­li­ti­niams spren­di­mams tiek Ki­je­ve, tiek ir NA­TO ša­lių sos­ti­nė­se.

Am­ba­sa­da Ukrai­no­je nuo sau­sio 1-osios pa­kei­tė NA­TO kon­tak­ti­ne am­ba­sa­da šio­je ša­ly­je pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus bu­vu­sią Len­ki­jos at­sto­vy­bę.

Su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais ry­tuo­se in­ten­sy­viai ko­vo­jan­ti Ukrai­nos Vy­riau­sy­bė per­nai me­tų pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad sieks na­rys­tės NA­TO.