Lietuva ir Kazachstanas sutarė dėl kalinių perdavimo
Pir­ma­die­nį Vil­niu­je pa­si­ra­šy­ta Lie­tu­vos ir Ka­zachs­ta­no su­tar­tis dėl nu­teis­tų bei įka­lin­tų as­me­nų per­da­vi­mo.

Dvi­ša­lę su­tar­tį pa­si­ra­šė Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė ir Ka­zachs­ta­no ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Ža­ki­pas Asa­no­vas.

Ša­lys su­si­ta­rė per­duo­ti vie­na ki­tos pi­lie­čius, ku­riems skir­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, ir as­me­nis, ku­riems pri­tai­ky­tos pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos prie­mo­nės.

„Pa­si­ra­šę šią su­tar­tį, tu­ri­me nau­ją mū­sų vals­ty­bių tei­si­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­grin­dą, ku­riuo rem­da­mie­si ga­lė­si­me per­duo­ti nu­teis­tuo­sius ir vyk­dy­ti pa­skir­tas baus­mes sa­vo ša­ly­se. Lai­ko­mės po­zi­ci­jos, kad už­sie­nio vals­ty­bė­se nu­teis­ti mū­sų pi­lie­čiai ne­tu­ri tap­ti iš­lai­ky­mo naš­ta tų ša­lių gy­ven­to­jams, to­dėl ro­do­me ini­cia­ty­vą per­kel­ti juos į Lie­tu­vos įka­li­ni­mo įstai­gas“, – po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo sa­kė M.Vai­niu­tė.

Ka­zachs­ta­no ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras iš­reiš­kė vil­tį, kad su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas ir įvy­kęs dvi­ša­lis su­si­ti­ki­mas at­ei­ty­je pa­si­tar­naus glau­des­niam Lie­tu­vos ir Ka­zachs­ta­no bend­ra­dar­bia­vi­mui.

Ka­zachs­ta­nas yra šeš­ta ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, su ku­ria Lie­tu­va pa­si­ra­šę su­tar­tį dėl nu­teis­tų­jų per­da­vi­mo. Dar su ke­lio­mis ša­li­mis – tarp jų su Ma­ro­ku, Bra­zi­li­ja, Pa­kis­ta­nu, Pe­ru, Kir­gi­zi­ja – vyks­ta de­ry­bos, pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Šiuo me­tu nei Lie­tu­vos, nei Ka­zachs­ta­no lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se nė­ra baus­mę at­lie­kan­čių as­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų per­kel­ti.

Per­nai Lie­tu­va pe­rė­mė 59 nu­teis­tuo­sius iš ki­tų ša­lių, iš Lie­tu­vos per­duo­ti ke­tu­ri nu­teis­ti as­me­nys.