Lietuva ir JAV pasirašys susitarimą dėl glaudesnio karinio bendradarbiavimo
Lie­tu­va ir Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos (JAV) nu­ma­to pa­si­ra­šy­ti tarp­vy­riau­sy­bi­nį su­si­ta­ri­mą dėl glau­des­nio ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je tre­čia­die­nį pri­ta­rė to­kio su­si­ta­ri­mo su­da­ry­mui. Jis apib­rėš JAV pa­jė­gų bu­vi­mą Lie­tu­vos ka­ri­nė­se te­ri­to­ri­jo­se ir su­da­rys „są­ly­gas JAV pa­jė­goms iš anks­to dis­lo­kuo­ti ir lai­ky­ti Lie­tu­vo­je ka­ri­nę tech­ni­ką, gink­luo­tę ir įran­gą, vyk­dy­ti JAV fi­nan­suo­ja­mus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės inf­ras­truk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bus“, nu­ro­do Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­ve­dė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­si­kei­čiant dip­lo­ma­ti­nė­mis no­to­mis su­da­ry­ti su­si­ta­ri­mą, ku­ris nu­ma­ty­tų ga­li­my­bę JAV ka­ri­nėms pa­jė­goms pa­tek­ti į Lie­tu­vo­je esan­čius ob­jek­tus ir zo­nas bei jais nau­do­tis, stip­ri­nant bend­ra­dar­bia­vi­mą gy­ny­bos sri­ty­je ir įgy­ven­di­nant bend­rus ka­ri­nės inf­ras­truk­tū­ros sta­ty­bos pro­jek­tus.

Anot KAM, su­si­ta­ri­mas su­teik­tų ga­li­my­bę JAV „pa­jė­goms pa­tek­ti į Lie­tu­vos ka­ri­nes te­ri­to­ri­jas (ka­ri­nius vie­ne­tus, po­li­go­nus)“.

Toks su­si­ta­ri­mas bū­tų su­da­ro­mas dve­jiems me­tams su ga­li­my­be ter­mi­ną pra­tęs­ti.

„Su­si­ta­ri­mas įtvir­ti­na vie­ną pa­grin­di­nių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų – stra­te­gi­nės par­tne­rės JAV bu­vi­mą Lie­tu­vo­je ir jos par­amą mū­sų gy­ny­bai. Svei­ki­nu šį JAV Vy­riau­sy­bės spren­di­mą, ku­ris su­da­ro tei­si­nį pa­grin­dą JAV pla­nams dis­lo­kuo­ti gink­luo­tę mū­sų re­gio­ne. JAV ski­ria­mos lė­šos taip pat su­stip­rins ir na­cio­na­li­nius po­li­go­nų plė­tros pro­jek­tus, ge­ri­nan­čius są­ly­gas mū­sų bend­roms pra­ty­boms ir pa­si­ren­gi­mą gy­ny­bai“, – KAM pra­ne­ši­me tei­gia kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pa­sak mi­nis­tro, vyks­tant mi­li­ta­ri­za­ci­jai prie Lie­tu­vos sie­nų, ste­bint ne­drau­giš­kus Ru­si­jos veiks­mus, šiuo su­si­ta­ri­mu JAV dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad ne­ke­ti­na at­si­trauk­ti, o liks stip­rin­ti Al­jan­so ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos prie­mo­nių sa­vo na­rių sau­gu­mui už­ti­krin­ti.

JAV no­to­je Lie­tu­vai nu­ro­do­ma, kad JAV ka­ri­nės pa­jė­gos ir ran­go­vai ga­lė­tų su­si­tar­tai veik­lai ne­var­žo­mai nau­do­ti Klai­pė­dos ir Pa­bra­dės, Ruk­los mo­ko­muo­sius po­li­go­nus, Šiau­lių oro pa­jė­gų ba­zę, Mu­mai­čius ir ki­tus Lie­tu­vos ob­jek­tus ir zo­nas, ku­riais Lie­tu­va ga­lė­tų leis­ti JAV nau­do­tis at­ei­ty­je.

„Lie­tu­vos skir­tais inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tais ir zo­no­mis ga­li bū­ti lei­džia­ma nau­do­tis iš­im­ti­nai tik Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­ri­nėms pa­jė­goms ar­ba ka­ri­nėms pa­jė­goms ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei kar­tu“, – sa­ko­ma no­to­je.

Pa­sak KAM, šio su­si­ta­ri­mo pa­grin­du dar 2015 me­tais mi­nė­tiems pro­jek­tams JAV skirs apie 15 mln. JAV do­le­rių, lė­šos ski­ria­mos iš JAV „Eu­ro­pos sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo ini­cia­ty­vos“ prog­ra­mos.

Iki šiol JAV pa­jė­gų bu­vi­mą ir at­si­ga­be­na­mą gink­luo­tę Lie­tu­vo­je apib­rė­žė Šiau­rės At­lan­to su­tar­tis, pa­si­ra­šy­ta 1949 me­tų ba­lan­džio 4 die­ną, ir 1951 me­tų bir­že­lio 19 die­ną Lon­do­ne pa­si­ra­šy­tas Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties ša­lių su­si­ta­ri­mas dėl jų ka­ri­nių pa­jė­gų sta­tu­so.

Pa­si­ra­šius nau­ją­jį Lie­tu­vos ir JAV su­si­ta­ri­mą, jo nuo­sta­tos bus tai­ko­mos ir dvi­ša­liam Lie­tu­vos ir JAV tech­ni­niam su­si­ta­ri­mui dėl ope­ra­ci­jos „At­lan­to ryž­tas“, pa­gal ku­rį Lie­tu­vo­je nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio dis­lo­kuo­ja­mos ro­ta­ci­nės JAV pa­jė­gos. Nuo­sta­tos ga­lios ir su­si­ta­ri­mui dėl pra­ty­bų ir mo­ky­mo par­amos, ku­ris bu­vo pa­si­ra­šy­tas 2014 me­tais, kai į Lie­tu­vą at­vy­ko pir­mo­sios JAV ro­ta­ci­nės pa­jė­gos.

JAV Gy­ny­bos de­par­ta­men­tas svars­to Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je dis­lo­kuo­ti kuo­pai ap­rū­pin­ti skir­tą su­nkią­ją gink­luo­tę..