Lietuva ir JAV aptarė aktualius regioninio saugumo darbotvarkės klausimus
Sau­sio 14 die­ną su­reng­ta­me Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus ir JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jos Vic­to­ri­jos Nu­land su­si­ti­ki­me Tra­kų ra­jo­ne bu­vo ap­tar­tas spren­di­mų dėl NA­TO adap­ta­ci­jos prie pa­si­kei­tu­sios sau­gu­mo ap­lin­kos įgy­ven­di­ni­mas ren­gian­tis NA­TO va­do­vų su­si­ti­ki­mui Var­šu­vo­je.

Su­si­ti­ki­me taip pat ap­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis apie Ru­si­jos vaid­me­nį konf­lik­tuo­se Ry­tų Ukrai­no­je ir Si­ri­jo­je. Vy­ra­vo su­ta­ri­mas, kad sank­ci­jos Ru­si­jai tu­ri ga­lio­ti tol, kol ne­bus vi­siš­kai įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mai dėl si­tua­ci­jos Ry­tų Ukrai­no­je su­re­gu­lia­vi­mo. Bu­vo ap­tar­ti JAV, Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je klau­si­mai, taip pat ener­ge­ti­nis sau­gu­mas, po­rei­kis stip­rin­ti dia­lo­gą su Ry­tų par­tne­rys­tės ša­li­mis.

V. Nu­land į Lie­tu­vą at­vy­ko da­ly­vau­ti tra­di­ci­nia­me Lie­tu­vos ir už­sie­nio dip­lo­ma­tų, sau­gu­mo po­li­ti­kos ir tarp­tau­ti­nių san­ty­kių eks­per­tų ir ana­li­ti­kų „Snie­go su­si­ti­ki­me“ Tra­kų ra­jo­ne, Pa­un­gu­riuo­se.