Lietuva ir dar keturios ES šalys paragino suteikti bevizį režimą Gruzijai
 Lie­tu­va ir dar ke­tu­rios Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys (ES) pa­si­ra­šė laiš­ką, ku­riuo par­agi­no Bend­ri­ją su­teik­ti be­vi­zį re­ži­mą Gru­zi­jai.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­mu­ni­jos ir Bul­ga­ri­jos vi­daus ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai ti­ki­si, kad šiuo klau­si­mu ES už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai su­tars bir­že­lio 20 die­ną mi­nis­trų ta­ry­bos po­sė­dy­je.

„Klau­si­mas dėl be­vi­zio re­ži­mo Gru­zi­jai yra ne­pel­ny­tai užs­tri­gęs“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Jis pa­brė­žė, kad Gru­zi­ja įvyk­dė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos są­ly­gas, siek­da­ma gau­ti be­vi­zį re­ži­mą, to­dėl ša­liai ne­be­rei­kė­tų kel­ti nau­jų už­duo­čių.

„Pa­na­šio­mis są­ly­go­mis prieš po­rą me­tų Mol­do­va yra ga­vu­si be­vi­zį re­ži­mą ir Gru­zi­ja ti­krai ne pra­sčiau įvyk­dė re­for­mas“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos mi­nis­tras.

Klau­si­mas dėl be­vi­zio re­ži­mo su­tei­ki­mo Gru­zi­jai užs­tri­go šią sa­vai­tę, kai po­sė­džiau­jant ES ša­lių am­ba­sa­do­riams jam pa­sip­rie­ši­no Vo­kie­ti­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Ita­li­ja. Vo­kie­ti­ja ar­gu­men­ta­vo, kad vi­suo­me­nė yra su­si­rū­pi­nu­si dėl di­dė­jan­čio nu­si­kals­ta­mu­mo, su­si­ju­sio su Gru­zi­jos pi­lie­čių gau­jo­mis, ra­šo apie Briu­se­lio ak­tua­li­jas ra­šan­tis nau­jie­nų por­ta­las „EUob­ser­ver“.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja per­nai gruo­dį par­eiš­kė, kad tiek Gru­zi­ja, tiek Ukrai­na įvyk­dė vi­sas są­ly­gas, siek­da­mos gau­ti be­vi­zį re­ži­mą. ES dip­lo­ma­tai be­vi­zio re­ži­mo su­tei­ki­mą Ukrai­nai svars­tys bir­že­lio 14 die­ną, ta­čiau Vo­kie­ti­ja už­si­mi­nė, jog ga­li ini­ci­juo­ti ir šio klau­si­mo ati­dė­ji­mą, ra­šė por­ta­las.

Gru­zi­jos ir Ukrai­nos eu­roin­teg­ra­ci­jai prieš­ina­si Mask­va.