Lietuva į Viduržemio jūros nelaimių zoną siųs gelbėjimo sraigtasparnį
Lie­tu­va siųs sraig­tas­par­nį į Vi­dur­že­mio jū­rą, kur pa­sta­ruo­ju me­tu žū­va tūks­tan­čiai iš Šiau­rės Af­ri­kos mig­ruo­jan­čių pa­bė­gė­lių.

„Priė­mė­me spren­di­mą siųs­ti pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo sraig­tas­par­nį su įgu­la po­rai mė­ne­sių. Tai bus mū­sų in­dė­lis ope­ra­ci­jai „Fron­tex“, - žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Anot Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos, mi­nis­trų ka­bi­ne­tas nu­ta­rė, jog Lie­tu­va tu­rė­tų ak­ty­viai pri­si­dė­ti prie gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jų Vi­dur­že­mio jū­ro­je. Lie­tu­va ten dviem mė­ne­siams tu­rė­tų siųs­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) sraig­tas­par­nį su de­šim­ties žmo­nių įgu­la.

„Su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos aki­vaiz­do­je tu­rė­tu­me ak­ty­viai ir so­li­da­riai pri­si­dė­ti prie naš­tos pa­si­da­li­ji­mo tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią to­les­nėms ne­lai­mėms Vi­dur­že­mio jū­ro­je ir žmo­nių ne­tek­tims“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Po po­sė­džio žur­na­lis­tams prem­je­ras sa­kė, kad sraig­tas­par­nis ga­li bū­ti siun­čia­mas „jau ki­tą sa­vai­tę“. Anot jo, esant bū­ti­ny­bei ga­li bū­ti svars­to­ma, ar pra­tęs­ti šią mi­si­ją il­ges­niam lai­kui. Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­va pa­dengs tik mi­si­jos mo­kes­ti­nes iš­lai­das, o di­džią­ją da­lį fi­nan­suos or­ga­ni­za­ci­ja „Fron­tex“.

„Kol kas tik esa­me šian­dien pri­ėmę spren­di­mą dėl PVM da­lies pa­den­gi­mo, tai mums kai­nuo­ja 51 tūkst. eu­rų“, - sa­kė jis.

Anot A.But­ke­vi­čiaus, Vy­riau­sy­bė taip pat dis­ku­ta­vo ir dėl ga­li­my­bės pri­im­ti pa­bė­gė­lius, ta­čiau šiuo klau­si­mu nu­spręs­ta pa­lauk­ti Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos (EVT) spren­di­mo.

„Po to, kai pa­si­baigs Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­dis, ma­ty­si­me, ko­kie yra pri­im­ti spren­di­mai, ta­da vėl grį­ši­me prie ši­to klau­si­mo - bend­ros naš­tos pa­si­da­li­ji­mo tarp vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių“, - sa­kė jis.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ket­vir­ta­die­nį da­ly­vau­jan­ti ne­ei­li­nia­me EVT po­sė­dy­je, sa­ko, kad Lie­tu­va pa­gal sa­vo ga­li­my­bes yra ak­ty­vi pri­si­de­dant prie gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos. Jos tei­gi­mu, sraig­tas­par­nio pa­siun­ti­mas į ne­lai­mės vie­tą „y­ra Lie­tu­vai ga­na di­de­lis in­dė­lis“.

„Pri­ta­ria­me vi­siems pa­siū­ly­mams, ku­rie šian­dien bus for­mu­luo­ja­mi Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Eu­ro­pos Ta­ry­bos va­do­vai mes juos pa­lai­ky­si­me ir pri­tar­si­me ir ti­krai mė­gin­si­me kiek įma­no­ma pa­dė­ti ir tiems, kas at­vyks­ta, ir steng­tis, kad prie­žas­tys, dėl ko žmo­nės iš­vyks­ta, bū­tų vis dėl­to švel­ni­na­mos“, – Briu­se­ly­je žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio tei­gi­mu, sraig­tas­par­nis su dviem įgu­lo­mis ne­da­ly­vaus gel­bė­ji­mo dar­buo­se, o at­liks sie­nos prie­žiū­ros funk­ci­ją. Jis ti­ki­no, kad tiek pi­lo­tai, tiek ki­ti siun­čia­mi par­ei­gū­nai yra kva­li­fi­kuo­ti ir pa­si­ruo­šę to­kioms ope­ra­ci­joms.

„Tie­siog rei­kia nu­vyk­ti į Ita­li­ją ir pa­žiū­rė­ti, kaip tai vyks­ta: yra sie­nos kas­die­ni­nė ap­sau­ga - ne­le­ga­laus sie­nos kir­ti­mo kon­tro­lia­vi­mas, ste­bė­ji­mas nak­ti­nio ma­ty­mo įran­ga, ter­mo­vi­zo­riais. Gel­bė­ji­mo dar­bų jie taip pat ga­li at­lik­ti, tik ne tais mas­tais, kaip tai da­ro spe­cia­lios gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, kur yra spe­cia­lios pa­skir­ties sraig­tas­par­niai“, - sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis pa­ti­ki­no, kad mi­nė­tos dvi VSAT įgu­los siun­čia­mos ne sa­vo no­ru, o, kaip ir ki­to­se sta­tu­ti­nė­se tar­ny­bo­se, va­do­vo įsa­ky­mu. Mi­nis­tras taip pat pa­ti­ki­no, kad VSAT yra pa­jė­gi už­ti­krin­ti, jog iš­siun­tus sraig­tas­par­nį ne­su­silp­nė­tų sie­nos ap­sau­ga Lie­tu­vo­je.

Kal­bė­da­mas apie pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mą, mi­nis­tras iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad Lie­tu­va tu­rė­tų so­li­da­ri­zuo­tis su ki­to­mis ES vals­ty­bė­mis ir ap­gy­ven­din­ti ne­di­de­lį kie­kį pa­bė­gė­lių. Lie­tu­va Pa­bė­gė­lių cen­tre, spe­cia­lio­se poil­si­nė­se ar ki­to­se vie­to­se pa­de­dant ša­lies re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms, pa­sak mi­nis­tro, ga­lė­tų ap­gy­ven­din­ti iki 10 žmo­nių.

„Ma­nau, iki 10 žmo­nių, ku­rie ati­tin­ka mū­sų kul­tū­ri­nius ypa­tu­mus, yra, sa­ky­ki­me, krikš­čio­nys, mes tu­rė­tu­mė­me svars­ty­ti to­kią ga­li­my­bę. Tu­ri­me pa­vyz­džių, ka­da yra iš Si­ri­jos krikš­čio­nys vie­nos re­li­gi­nių kon­fe­si­jų dė­ka at­vy­kę į Lie­tu­vą. Tai yra aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys žmo­nės - gy­dy­to­jai, tei­si­nin­kai, tai ne­ma­to­me prob­le­mos dėl jų in­teg­ra­ci­jos“, - pri­pa­ži­no S.Skver­ne­lis.

Vi­dur­že­mio jū­ro­je vien per ne­lai­mę pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, kai nu­sken­do mig­ran­tus ga­be­nęs lai­vas, žu­vo 800 žmo­nių.

Vien per ba­lan­džio mė­ne­sį iš­gel­bė­ta 11 tūks­tan­čių pra­gaiš­tin­gą ke­lio­nę jū­ra pa­si­rin­ku­sių mig­ran­tų, ta­čiau nuo me­tų pra­džios čia jau žu­vo per 2 tūkst. žmo­nių.

ES iš­orės sie­nų val­dy­mo agen­tū­ros „Fron­tex“ duo­me­ni­mis, per­nai į ES ne­le­ga­liai at­vy­ko 276 tūkst. as­me­nų – tai 155 proc. dau­giau nei 2013 me­tais.