Lietuva į pabėgėlių fondą įnešė savo dalį
Šian­dien mū­sų ša­lis į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Mig­ran­tų ir pa­bė­gė­lių fon­dą per­ve­dė 150 tūkst. eu­rų. Pa­sak fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus, taip Lie­tu­va pri­si­de­da spren­džiant pa­bė­gė­lių prob­le­mą.

„Šiuo įna­šu mū­sų ša­lis pri­si­de­da prie Eu­ro­pos Ta­ry­bos vys­ty­mo ban­ko ini­cia­ty­vos ir so­li­da­ri­zuo­ja­si su ki­to­mis Eu­ro­pos ša­li­mis bei ins­ti­tu­ci­jo­mis spren­džiant ak­tua­lią pa­bė­gė­lių prob­le­mą“, – tvir­ti­no R. Ša­džius.

Mig­ran­tų ir pa­bė­gė­lių fon­das įkūr­tas spa­lio mė­ne­sį. Fon­do lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­mi pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo ir tran­zi­to cen­trai, ku­riuo­se jiems tei­kia­mas prie­globs­tis, mais­tas ir svei­ka­tos prie­žiū­ra bei su pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ja su­si­ję pro­jek­tai. Pla­nuo­ja­ma, kad fon­dą su­da­rys 20–25 mln. eu­rų. Mig­ran­tų ir pa­bė­gė­lių fon­dui be Lie­tu­vos lė­šas sky­rė Kip­ras, Vo­kie­ti­ja, Slo­va­ki­ja, Liuk­sem­bur­gas, San Ma­ri­nas, Šven­ta­sis sos­tas (Va­ti­ka­nas), Ai­ri­ja, Šve­di­ja, Eu­ro­pos in­ves­ti­ci­jų ban­kas.