Lietuva į Malį ketina siųsti iki 40 karių
Lie­tu­va į Ma­lį ke­ti­na siųs­ti iki 40 ka­rių, siek­da­ma pa­leng­vin­ti naš­tą Pra­ncū­zi­jos pa­jė­goms, kad jos ga­lė­tų su­telk­ti dė­mė­sį ko­vai su „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­te.

„Ry­toj siū­ly­si­me ir, ma­tyt, pa­tvir­tin­si­me (man­da­tą) iki 40“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Sei­mo už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

Lie­tu­vos ka­riai Va­ka­rų Af­ri­ko­je esan­čio­je ša­ly­je da­ly­vau­tų Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­jo­je. Anks­čiau Lie­tu­va pla­na­vo į Ma­lį siųs­ti iki 20 ka­rių ir ci­vi­lių. Šiuo me­tu at­ski­ro­je ES mi­si­jo­je Ma­ly­je da­ly­vau­ja trys Lie­tu­vos ka­riai.

Ne­ra­mu­mai Ma­ly­je tę­sia­si nuo 2012 me­tų, kai di­de­lį ša­lies šiau­ri­nį re­gio­ną užg­ro­bė dži­ha­dis­tų gru­puo­tės, su­si­ju­sios su „al Qae­da“. Per 2013 me­tais pra­dė­tą Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mą in­ter­ven­ci­ją dau­ge­lis is­la­mis­tų bu­vo iš­stum­ti, bet di­de­lės te­ri­to­ri­jos te­bė­ra men­kai kon­tro­liuo­ja­mos.

Po iš­puo­lių Par­yžiu­je Pra­ncū­zi­ja krei­pė­si į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bes na­res, pra­šy­da­ma pa­gal­bos ko­vo­jant su dži­ha­dis­tais Si­ri­jo­je ir Ira­ke, ar­ba pa­leng­vin­ti naš­tą Af­ri­ko­je tar­nau­jan­čioms pa­jė­goms.

Tai ne­bū­tų pir­ma­sis Lie­tu­vos ka­rių siun­ti­mas į Af­ri­ką. Per­nai Lie­tu­va mė­ne­siui bu­vo iš­siun­tu­si trans­por­ti­nį lėk­tu­vą „Spar­tan“ su de­šim­čia ka­rių į Pra­ncū­zi­jos mi­si­ją Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.