Lietuva į Afganistaną papildomai siųs keliolika karo policininkų
Lie­tu­va į Af­ga­nis­ta­ną pa­pil­do­mai ti­kriau­siai siųs ke­lio­li­ka ka­ro po­li­ci­nin­kų, NA­TO šio­je ša­ly­je vyk­dant mi­si­ją „Tvir­ta par­ama“, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Ki­tais me­tais, tiks­liai da­tos pa­sa­ky­ti ne­ga­liu, bet po­rei­kis yra ka­ro po­li­ci­nin­kų gru­pė, ku­ri ga­li vyk­dy­ti funk­ci­jas ba­zė­se“, – BNS šią sa­vai­tę sa­kė mi­nis­tras.

„Siųs­tu­me iki 20-ies ka­rių. Mes gal­vo­ja­me, kad kaž­kur tarp 14-os, 18-os. Kal­ba bū­tų apie to­kį skai­čių“, – pri­dū­rė jis.

Taip pat Lie­tu­va iš­lai­kys šta­buo­se Ka­bu­le ir He­ra­te tar­nau­jan­čius šta­bo ka­ri­nin­kus.

J.Ole­kas sa­kė, kad ka­ro po­li­ci­nin­kai anks­čiau yra da­ly­va­vę mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne, to­dėl di­de­lio pa­si­ren­gi­mo jiems ne­rei­kės. Kol kas tiks­liai ne­ži­no­ma, ku­ria­me mies­te bus dis­lo­kuo­ti ka­ro po­li­ci­nin­kai, tei­gė mi­nis­tras.

Sei­mas šią sa­vai­tę lei­do Lie­tu­vai 2016–2017 me­tais į Af­ga­nis­ta­ną siųs­ti iki 50 ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų, nors kiek anks­čiau Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lė, kad Lie­tu­va į šią ša­lį siųs­tų iki 20 ka­rių. Spren­di­mas di­din­ti Lie­tu­vos da­ly­va­vi­mą mi­si­jo­je „Tvir­ta par­ama“ pri­im­tas NA­TO at­si­sa­kius spar­tin­ti pa­jė­gų iš­ve­di­mą iš Af­ga­nis­ta­no, su­ak­ty­vė­jus Ta­li­ba­nui.

Jung­ti­nės Vals­ti­jos spa­lio vi­du­ry­je pa­skel­bė, kad ki­tais me­tais Af­ga­nis­ta­ne liks be­veik 10 tūkst. ka­rių, o vė­liau šis kon­tin­gen­tas bus pa­laips­niui ma­ži­na­mas iki 5,5 tūks­tan­čio. Bri­ta­ni­ja spa­lio pa­bai­go­je taip pat pra­ne­šė Af­ga­nis­ta­ne pa­lik­sian­ti sa­vo da­bar­ti­nį 450 ka­rių kon­tin­gen­tą ir 2016 me­tais. Nuo šių me­tų pra­džios vyks­tan­čio­je ope­ra­ci­jo­je „Tvir­ta par­ama“ iš vi­so da­ly­vau­ja apie 13 tūkst. NA­TO ka­rių.

Pra­ncū­zi­jai pa­pra­šius pa­pil­do­mo Lie­tu­vos in­dė­lio Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­jo­je Ma­ly­je, kad pa­tys pra­ncū­zai ga­lė­tų su­telk­ti dė­me­sį ko­vai su „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­te, Sei­mas 2016–2017 me­tais lei­do į Ma­lį siųs­ti iki 40 ka­rių. J.Ole­kas tei­gė, kad pa­di­din­tas Lie­tu­vos in­dė­lis į šią mi­si­ją dar svars­to­mas ir nė­ra kon­kre­čiai aiš­kus.

Sei­mas taip pat pa­tvir­ti­no, kad NA­TO va­do­vau­ja­mo­je tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Ko­so­ve da­ly­vaus iki pen­kių Lie­tu­vos ka­rių, Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vos su pi­ra­ta­vi­mu ir gink­luo­tais plė­ši­mais jū­ro­je ope­ra­ci­jo­je „A­ta­lan­ta“ – iki 30 as­me­nų, ko­vai su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja Vi­dur­že­mio jū­ro­je skir­to­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ope­ra­ci­jo­je „Sop­hia“ – iki pen­kių ka­rių.