Lietuva giria Baltarusijos poziciją dėl Ukrainos
Lie­tu­va „la­bai tei­gia­mai“ ver­ti­na Bal­ta­ru­si­jos po­zi­ci­ją dėl Ru­si­jos ir Ukrai­nos konf­lik­to bei Mins­ko spren­di­mą ne­si­jung­ti prie Mask­vos įves­tų sank­ci­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lims, sa­ko Mins­ke ap­si­lan­kęs Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras And­rius Kri­vas.

Dip­lo­ma­to tei­gi­mu, Lie­tu­va su­in­te­re­suo­ta glau­des­niais ES ir Bal­ta­ru­si­jos ry­šiais, ta­čiau Eu­ro­pa sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to Alek­sand­ro Lu­ka­šen­kos re­ži­mui at­šauks tik tuo­met, kai bus pa­siek­ta „es­mi­nė pa­žan­ga žmo­gaus tei­sių sri­ty­je“ ir pa­leis­ti po­li­ti­niai ka­li­niai.

„Lie­tu­va la­bai tei­gia­mai ver­ti­na Bal­ta­ru­si­jos užim­tą po­zi­ci­ją ir Bal­ta­ru­si­jos at­lie­ka­mą vaid­me­nį tarp­tau­ti­nė­se pa­stan­go­se ieš­kant Ru­si­jos ir Ukrai­nos konf­lik­to spren­di­mo“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė dip­lo­ma­tas, ko­men­tuo­da­mas tre­čia­die­nį Mins­ke vy­ku­sias kon­sul­ta­ci­jas.

„Taip pat aukš­tai ver­ti­na­me ko­le­gų bal­ta­ru­sių užim­tą pri­nci­pi­nę po­zi­ci­ją ne­si­jung­ti prie tų sank­ci­jų, ku­rias Ru­si­jos va­do­vy­bė šiuo me­tu eko­no­mi­kos sri­ty­je tai­ko ES ir jos na­riams“, - pri­dū­rė vi­ce­mi­nis­tras.

Bal­ta­ru­si­ja po­li­tiš­kai ir eko­no­miš­kai yra pri­klau­so­ma nuo Ru­si­jos, bet jos va­do­vas vie­šai ne­pri­ta­rė Mask­vos veiks­mams Ukrai­no­je ir ban­dė užim­ti tar­pi­nin­ko po­zi­ci­ją, Mins­ke ke­lis kar­tus vy­ko konf­lik­tuo­jan­čių pu­sių de­ry­bos.

Bal­ta­ru­si­ja da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mo­je, nors ir ne­sie­kia to­kių glau­džių ry­šių kaip Gru­zi­ja, Mol­do­va ir Ukrai­na.

Pa­sak A.Kri­vo, ge­gu­žę Ry­go­je vyk­sian­čia­me ES Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Bal­ta­ru­si­ja ga­li par­afuo­ti su­si­ta­ri­mus su ES dėl vi­zų re­ži­mo su­pap­ras­ti­ni­mo ir read­mi­si­jos. Dip­lo­ma­to tei­gi­mu, iki šio su­si­ti­ki­mo taip pat svars­to­ma ga­li­my­bė su­reng­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą.

Nuo 1994 me­tų Bal­ta­ru­si­ją au­to­ri­ta­riš­kai val­dan­tis A.Lu­ka­šen­ka yra kri­ti­kuo­ja­mas Va­ka­rų dėl žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų ir opo­zi­ci­jos ri­bo­ji­mo. Ke­liems šim­tams jo re­ži­mo par­ei­gū­nų ir ke­lioms de­šim­tims įmo­nių tai­ko­mos ES sank­ci­jos.

Per­nai ru­de­nį ES „juo­dą­jį są­ra­šą“ su­trum­pi­no, įver­tin­da­ma Bal­ta­ru­si­jos spren­di­mą pa­leis­ti žmo­gaus tei­sių gy­nė­ją Ale­sį Be­liac­kį, ta­čiau vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti sank­ci­jų, anot A.Kri­vo, yra per anks­ti.

„Pag­rin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios ES tai­ko ri­bo­ja­mą­sias prie­mo­nes Bal­ta­ru­si­jos val­džios at­sto­vų at­žvil­giu, iš­lie­ka, to­dėl kal­bė­ti apie ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių at­šau­ki­mą ar­ba pa­nai­ki­ni­mą ti­krai yra per anks­ti. Tam, kad ES ga­lė­tų pri­im­ti ati­tin­ka­mą spren­di­mą, rei­ka­lin­ga es­mi­nė pa­žan­ga žmo­gaus tei­sių klau­si­mais iš Bal­ta­ru­si­jos pu­sės. Čia pir­miau­sia kal­ba ei­na apie po­li­ti­nių ka­li­nių pa­lei­di­mą į lais­vę ir tei­si­nio rea­bi­li­ta­vi­mo bū­ti­ny­bę“, - tvir­ti­no vi­ce­mi­nis­tras.

Bal­ta­ru­si­jo­je pre­zi­den­to rin­ki­mai vyks šį lap­kri­tį. A.Kri­vas sa­kė „pab­rė­žęs bū­ti­ny­bę or­ga­ni­zuo­ti rin­ki­mų pro­ce­są ir rin­ki­mų kam­pa­ni­ją skaid­riai, įtrau­kiant ir or­ga­ni­zuo­jant tarp­tau­ti­nio ste­bė­ji­mo me­cha­niz­mus“.