Lietuvą ginklu gintų 40 proc. gyventojų
Gink­lu gin­ti Lie­tu­vą pa­si­ry­žę per 40 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ro­do an­tra­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Pa­klau­sus, ar gin­tų Lie­tu­vą gink­lu, jei­gu to pri­reik­tų, 40,7 proc. res­pon­den­tų at­sa­kė tei­gia­mai, 37,2 proc. ne­igia­mai, o 22,1 proc. ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės. Gink­lu Lie­tu­vą daž­niau gin­ti no­rė­tų vy­rai, did­mies­čių gy­ven­to­jai, ku­rių am­žius 18-45 me­tų, pra­ne­šė apk­lau­są už­sa­kęs nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

Pa­klau­sus, ar ti­ki, kad grės­mės at­ve­ju Lie­tu­vą gins NA­TO, at­sa­ky­mą „taip“ pa­si­rin­ko 43,6 proc., o at­sa­ky­mą „taip, bet ne iš kar­to“ - 34,6 proc. res­pon­den­tų. NA­TO pa­gal­bos ne­si­ti­ki 14,4 proc. apk­laus­tų­jų.

Vie­šo­sios nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai" gruo­džio 12-22 die­no­mis apk­lau­sė 1002 res­pon­den­tus nuo 18 iki 75 me­tų.