Lietuva gavo naujus JAV ir Lenkijos pasiūlymus dėl šarvuočių įsigijimo
Lie­tu­va ga­vo du nau­jus pa­siū­ly­mus iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Len­ki­jos dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų ir nu­kė­lė spren­di­mo pri­ėmi­mą iki lap­kri­čio pa­bai­gos, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Su­lau­ku­si šių pa­siū­ly­mų, KAM nu­spren­dė at­lik­ti pa­pil­do­mą ana­li­zę ir krei­pė­si į anks­čiau duo­me­nis pa­tei­ku­sias vers­lo bend­ro­ves pa­tiks­lin­ti kai ku­riuos duo­me­nis.

Šar­vuo­čių pir­ki­mas ga­li tap­ti bran­giau­siu pir­ki­niu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko tei­gi­mu, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mui nu­ma­ty­ti apie 500 mln. eu­rų.

Anot mi­nis­te­ri­jos, šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­ma 12 pa­siū­ly­mų. De­šimt iš jų yra pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų ga­min­to­jų, du – šau­dy­mo bokš­te­lius ga­mi­nan­čių bend­ro­vių pa­siū­ly­mai.

J.Ole­kas BNS sa­kė, kad Jung­ti­nių Vals­ti­jų vy­riau­sy­bės re­mia­mias siū­ly­mas yra mo­der­ni­zuo­ti šar­vuo­čiai „Stry­ker“, o Len­ki­jos – mo­der­ni­zuo­ti „Ro­so­mak“. Abi šios pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos siū­lo­mos su 30 mm bokš­te­liu.

„Vy­riau­sy­bi­niai pa­siū­ly­mai api­ma pla­čiau nei ko­mer­ci­niai pa­siū­ly­mai vi­sų kom­pa­ni­jų. Da­bar ne­no­rė­čiau vis­ko at­skleis­ti“, – BNS sa­kė J.Ole­kas.

Suo­mi­jos bend­ro­vė „Pa­tria“ siū­lo Lie­tu­vai įsi­gy­ti šar­vuo­čius „Pa­tria“, Vo­kie­ti­jos „AR­TEC“ siū­lo įsi­gy­ti „Bo­xer“, Ita­li­jos „I­ve­co“ – „Su­pe­rAV“, Pra­ncū­zi­jos „NEX­TER“ – „VBCI“, Švei­ca­ri­jos „Ge­ne­ral Dy­na­mics Eu­ro­pean Land Sys­tems“ – „Pi­ran­ha“, Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Ka­na­dos bend­ro­vė „Ge­ne­ral Dy­na­mics Land Sys­tems“ siū­lo „LAV III 6.0“, Tur­ki­jos bend­ro­vės „O­to­kar“ ir „FNSS“ siū­lo „AR­MA“ ir „PARS“.

Be­veik vi­si ga­min­to­jai sa­vo šar­vuo­čius siū­lo su 30 mm bokš­te­liais. J.Ole­kas tei­gė, kad bent 30 mm bokš­te­lis yra pri­va­lo­ma kon­kur­so są­ly­ga.

Pa­siū­ly­mus tik dėl bokš­te­lių įsi­gi­ji­mo pa­tei­ku­sios Iz­rae­lio „El­bit Sys­tems“ ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Lock­heed Mar­tin“ siū­lo ati­tin­ka­mai 30 ir 40 mm bokš­te­lius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras pa­tvir­ti­no lap­kri­čio vi­du­ry­je vyk­sian­tis į Jung­ti­nes Vals­ti­jas, kur su­si­tiks su At­sto­vų rū­mų gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Ma­cu Thorn­ber­ry, se­na­to­riu­mi Joh­nu McCai­nu, gy­ny­bos se­kre­to­riu­mi Ash­to­nu Car­te­riu.

„Mes ap­tar­si­me prog­ra­mą dėl NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mų įgy­ven­di­ni­mo, dėl dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo. Ma­nau, kad pa­lie­si­me ir ame­ri­kie­čių siū­ly­mą dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų“, – sa­kė mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ar vyks į Len­ki­ją dėl jos vy­riau­sy­bės re­mia­mo siū­ly­mo, J.Ole­kas tei­gė pir­miau­sia su­lauk­sian­tis, kol bus pa­skir­tas nau­jas tos ša­lies gy­ny­bos mi­nis­tras.

„Kol kas lau­kiu nau­jo mi­nis­tro ir ma­ty­si­me, kaip to­liau klos­ty­sis tie san­ty­kiai ir kal­bė­ji­mas“, – nu­ro­dė jis.

Mi­nis­tras pa­brė­žė bū­ti­ny­bę ati­džiai įver­tin­ti vi­sus pa­siū­ly­mus, kad Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bai bū­tų pa­siū­ly­tas pats „e­fek­ty­viau­sias“ iš jų.

Pri­ėmus ofi­cia­lų spren­di­mą, ko­kiu bū­du įsi­gy­ti pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ža­da pra­dė­ti įsi­gi­ji­mo pro­ce­są, ku­ris truk­tų nuo 4 iki 10 mė­ne­sių.

Mi­nis­te­ri­ja, anks­čiau ga­vu­si duo­me­nis iš skir­tin­gų tie­kė­jų, bu­vo at­li­ku­si rin­kos ana­li­zę, ku­rios me­tu bu­vo ver­tin­ti aš­tuo­ni pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų ir dvie­jų bokš­te­lius ga­mi­nan­čių bend­ro­vių pa­siū­ly­mai. Ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai bir­že­lio mė­ne­sį bu­vo pa­teik­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bai. Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas por­ta­lui lry­tas.lt yra sa­kęs, kad tuo­met ta­ry­ba pri­ta­rė vo­kie­čių pa­siū­ly­tam „Bo­xer“ va­rian­tui su 30 mm pa­būk­lo bokš­te­liu.

Ru­de­nį pa­pil­do­mai prie šių de­šim­ties pa­siū­ly­mų bu­vo su­lauk­ta dvie­jų vy­riau­sy­bi­nių pa­siū­ly­mų iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Len­ki­jos. Api­bend­rin­ta jų ana­li­zė, su­lau­kus pa­tiks­lin­tos in­for­ma­ci­jos, bus vėl pri­sta­to­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bai, o po to – Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­bai.

Jai bus siū­lo­ma nu­spręs­ti, ko­kiu bū­du – su­da­rant tarp­vy­riau­sy­bi­nę su­tar­tį, per­kant iš vers­lo bend­ro­vių ar pri­si­jun­giant prie tarp­tau­ti­nės prog­ra­mos – bus per­ka­mos pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos.

Mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si pir­mų­jų šar­vuo­čių su­lauk­ti 2017 me­tais, ge­riau­siu at­ve­ju – 2016-ai­siais.