Lietuva gali prisidėti prie Černobylio AE sarkofago statybos
Lie­tu­va ga­li skir­ti da­lį lė­šų prieš tris de­šimt­me­čius ka­tas­tro­fą pa­ty­riu­sios ir ne­be­vei­kian­čios Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės (AE) vie­no blo­kų sar­ko­fa­gui.

Prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė BNS sa­kė, kad pi­ni­gų bus ieš­ko­ma iš vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo lė­šų, šis klau­si­mas pa­ves­tas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Anot jos, Lie­tu­va 2011 me­tais pro­jek­tui, ku­ris yra svar­bus ir Lie­tu­vai, jau sky­rė 10 tūkst. eu­rų.

Gaub­tą ar­ba va­di­na­mą­jį sar­ko­fa­gą ke­ti­na­ma sta­ty­ti virš ket­vir­to­jo Čer­no­by­lio blo­ko, kad bū­tų su­stab­dy­ta ra­dioak­ty­vių­jų da­le­lių sklai­da.

Vo­kie­ti­ja, kaip G7 pir­mi­nin­kau­jan­čios vals­ty­bė, pra­šo fi­nan­si­nės par­amos Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ap­sau­gi­nio sar­ko­fa­go fon­dui, ku­riam iki šiol skir­ta 1,5 mlrd. eu­rų, ta­čiau trūks­ta 615 mln. eu­rų, kad pro­jek­tas, ku­rio di­de­lė da­lis jau įgy­ven­din­ta, ga­lė­tų bū­ti baig­tas lai­ku. Eu­ro­pos plė­tros ir re­kons­truk­ci­jos ban­kas (EPRB) nu­spren­dė skir­ti 350 mln. eu­rų, o G7 – 165 mln. eu­rų.

Trūks­ta­mas lė­šas no­ri­ma su­rink­ti do­no­rų kon­fe­ren­ci­jo­je (EPRB) Lon­do­ne ba­lan­džio 29 die­ną.