Lietuva gali paviešinti užsieniečių „juodąjį sąrašą“
Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos siū­lo ne­bes­lėp­ti na­cio­na­li­nio „juo­do­jo są­ra­šo“, į ku­rį įtrauk­tiems as­me­nims drau­džia­ma at­vyk­ti į ša­lį dėl ga­li­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) par­en­gė pro­jek­tą, pa­gal ku­rį Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ki­tą die­ną po spren­di­mo pri­ėmi­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­skelb­tų to­kio už­sie­nie­čio duo­me­nis ir drau­di­mo at­vyk­ti prie­žas­tis.

Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad į Lie­tu­vą ne­įlei­džia­mų as­me­nų duo­me­nys bū­tų vie­šai skel­bia­mi sie­kiant už­ti­krin­ti vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės sau­gu­mą.

To­kiam pa­siū­ly­mui pri­ta­ria ir Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras. Pa­sak Li­no Lin­ke­vi­čiaus, vie­šas „juo­do­jo są­ra­šo“ skel­bi­mas ati­tik­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos pra­kti­ką.

„Tai bū­tų la­bai lo­giš­ka. Ma­ty­čiau ana­lo­gi­ją su eu­ro­pi­ne pra­kti­ka ir tei­se, kur sank­ci­jos įsi­ga­lio­ja tik ta­da, kai bū­na vie­šai pa­skelb­tos“, - BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas sa­vo ruo­žtu pers­pė­jo, kad vie­šas skel­bi­mas su­da­ry­tų prie­lai­das pa­žeis­ti už­sie­nie­čio gar­bę ir oru­mą, o vals­ty­bei ga­li at­si­ras­ti pa­pil­do­mų iš­lai­dų dėl at­sto­va­vi­mo teis­muo­se.

„To­kie duo­me­nys tap­tų vie­šai prie­ina­mi ne tik pa­čiam už­sie­nie­čiui, bet ir ki­tiems as­me­nims. To­kiu bū­du ki­ti as­me­nys ga­li su­si­da­ry­ti klai­din­gą nuo­mo­nę apie už­sie­nie­tį ir šiuos pa­skelb­tus duo­me­nis nau­do­ti ki­tais tiks­lais, o tai sa­vo ruo­žtu su­da­ry­ti prie­lai­das pa­žeis­ti as­mens, ku­rio duo­me­nys bu­vo pa­skelb­ti, tei­ses (gar­bė, oru­mas, tei­sė dis­po­nuo­ti sa­vo duo­me­ni­mis, ži­noit, ko­kiais tiks­lais jie tvar­ko­mi ir kt.)“, - ra­šo­ma VSD iš­va­do­je.

VSD taip pat par­agi­no aps­vars­ty­ti, ar nau­jai tvar­kai įtvir­tin­ti ne­rei­kia keis­ti įsta­ty­mo.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja VSD pa­sta­bas at­me­tė, nu­ro­dy­da­ma kad „vi­suo­me­nės tei­sės į in­for­ma­ci­ją ir sau­gu­mą yra di­des­nis gė­ris už in­di­vi­do, pri­pa­žin­to ga­li­mai ke­lian­čiu grės­mę vals­ty­bės sau­gu­mui, tei­sę į pri­va­tu­mą“.

VRM Vie­šų­jų ry­šių sky­rius in­for­ma­vo, kad pa­vie­ši­na­mi bū­tų tik nau­jai į „juo­dą­jį są­ra­šą“ įtrau­kia­mų už­sie­nie­čių duo­me­nys.

„Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nės sky­riu­je „Drau­di­mas at­vyk­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką“ bū­tų skel­bia­mi tik tų už­sie­nie­čių, ku­riems užd­raus­ta at­vyk­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, duo­me­nys, dėl ku­rių po nu­ta­ri­mo pro­jek­to įsi­ga­lio­ji­mo die­nos bu­vo pri­im­tas Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas“, - ra­šo­ma­ko­men­ta­re BNS.

Per­nai lie­pą Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė ini­ci­ja­vu­si drau­di­mą at­vyk­ti ke­liems Ru­si­jos pi­lie­čiams, ku­rie su­si­ję su „ag­re­sy­via pro­pa­gan­dos ir sme­ge­nų plo­vi­mo kam­pa­ni­ja“, ta­čiau pa­var­džių ne­nu­ro­dė, nes tai drau­džia įsta­ty­mai.

Apie tai pra­neš­ta po to, kai Lat­vi­ja pa­skel­bė, jog į sa­vo „juo­dą­jį są­ra­šą“ įtrau­kė pop mu­zi­kos at­li­kė­jus Ole­gą Gaz­ma­no­vą, Jo­si­fą Kob­zo­ną ir Alą Per­fi­lo­vą, ži­no­mą Va­le­ri­jos sce­ni­niu var­du.

Ne­se­niai J.Kob­zo­nui užd­raus­ta at­vyk­ti į vi­są Eu­ro­pos Są­jun­gą.