Lietuva džiūgauja: tai – istorinė akimirka!
Tre­čia­die­nio va­ka­rą pa­grin­di­ne ži­nia Lie­tu­vo­je ta­po nau­jie­na apie Ber­ly­no ar­chy­vuo­se at­ras­tą 1918 me­tų va­sa­rio 16-ąją pa­si­ra­šy­tą Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą pa­grin­di­ne ži­nia Lie­tu­vo­je ta­po nau­jie­na apie Ber­ly­no ar­chy­vuo­se at­ras­tą 1918 me­tų va­sa­rio 16-ąją pa­si­ra­šy­tą Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se po­li­ti­kai, vi­suo­me­nės vei­kė­jai da­li­jo­si sa­vo nuo­mo­nė­mis apie tai, ką reiš­kia šis at­ra­di­mas.

Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui ži­nia apie Lie­tu­vai reikš­min­gą at­ra­di­mą yra „kur kas ge­res­nė nei pa­sku­ti­nių­jų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mas“. „Jei rim­tai, la­bai ti­kiuo­si, kad bus ga­lu­ti­nai ir ne­gin­či­ja­mai pa­tvir­tin­ta, jog Vo­kie­ti­jo­je ras­tas Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­las. Mū­sų Tau­tai ir Vals­ty­bei tai ne­nu­sa­ko­mai reikš­min­gas ra­di­nys. La­bai sim­bo­liš­ka, kad Ak­tas ras­tas bū­tent Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio iš­va­ka­rė­se. Ga­liu už­ti­krin­ti, kad Vy­riau­sy­bė dės vi­sas pa­stan­gas tam, kad Ak­tas grįž­tų na­mo. Tam, kad dau­giau nie­kad ne­pra­ras­tu­me nei jo, nei sa­vo Ne­prik­lau­so­my­bės!“, – feis­bu­ke par­ašė prem­je­ras.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis taip pat ne­slė­pė džiu­ge­sio, ži­nią apie su­ras­tą Va­sa­rio 16-osios ak­tą api­bū­di­nęs taip: „Tar­si vi­si bū­tu­me lai­mė­ję mi­li­jo­ną! Ar­ba bū­tų iš­au­šu­si an­tra Va­sa­rio 16-oji iš ei­lės. Bet ku­riuo at­ve­ju svei­ki­ni­mai vi­siems Lie­tu­vą my­lin­tiems žmo­nėms!“.

Dai­ni­nin­kas Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius pa­svei­ki­no vi­sus su šven­te. „Kaip su­pra­tau, užuot tiek me­tų kė­lus teo­ri­jas, pa­sa­ko­jus le­gen­das, rie­tus is­to­ri­jas, dis­ku­ta­vus iki už­ki­mi­mo, vie­nam bi­čui te­rei­kė­jo pa­kel­ti su­bi­nę ir vis­ką iš­spren­dė per dvi die­nas. Ir kaip jam šo­vė tie­siog jo­kiam is­to­ri­kui ne­pa­val­di min­tis pa­si­raus­ti ar­chy­vuo­se? Te­gul ne­me­luo­ja, pats ti­krai ne­bū­tų su­gal­vo­jęs.

Ba­sa­na­vi­čius per pil­na­tį tu­rė­jo pa­si­ro­dyt pa­lei ka­pi­nes ant ug­ni­nio žir­go ir nu­ro­dyt. „Eik Vo­kie­ti­jon, Ma­žy­li, – tu­rė­jo sa­kyt, – ar­chy­vuos­na ne­pri­gul­my­bės ak­tas gu­li“. „Kaip tas ga­li būt, – ne­ti­kė­jo Ma­žy­lis, – tai jis ne bi­čių avi­ly? Ne Sme­to­nos su­rdu­te in­siū­tas? Ne skry­nioj ąžuo­le ties Šeš­to­kais?“. „Ar­chy­vuos­na, sa­kau“, – rūs­čiai rik­te­lė­jo Bas­na­vi­čius. „Bet nuo ka­da do­KO­men­tai ar­chy­vuo­se gu­li“, – ne­ri­mo Ma­žy­lis. Ta­da ga­vo nuo pa­triar­cho laz­da kup­ron ir pa­da­rė tai, ko joks is­to­ri­kas ne­bu­vo su­gal­vo­jęs. Su šven­te vi­sus“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ įra­šą pa­li­ko M. Mi­ku­ta­vi­čius.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Vo­kie­ti­jo­je at­sto­vai „Fa­ce­book“ pa­skel­bė, kad ry­toj eis sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­lo: „Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis šian­dien Am­ba­sa­do­je Ber­ly­ne pir­mą kar­tą ro­do Vo­kie­ti­jos URM dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ap­tik­to Va­sa­rio 16 ak­to nuo­trau­kas. Ry­toj ei­sim ir sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti ori­gi­na­lų!“.

Ži­nia apie su­ras­tą svar­bų do­ku­men­tą pa­sie­kė ir už­sie­nį. Apž­val­gi­nin­kas Ed­war­das Lu­ca­sas į tai su­rea­ga­vo par­ašy­da­mas: „Wow. Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­jos ori­gi­na­las at­ras­tas Vo­kie­ti­jos ar­chy­ve“.

.