Lietuva didins indėlį Artimųjų rytų misijose
Lie­tu­va pa­gal ga­li­my­bes di­dins sa­vo in­dė­lį tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se ir ope­ra­ci­jo­se Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, pa­skel­bė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ket­vir­ta­die­nį da­ly­vau­sian­ti NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Briu­se­ly­je.

„Mes da­bar da­ly­vau­ja­me tiek Af­ga­nis­ta­ne, tiek Ma­ly­je, tiek Ira­ke ir, be jo­kios abe­jo­nės, pa­gal sa­vo ga­li­my­bes mes sa­vo įna­šą di­din­si­me“, – Briu­se­ly­je žur­na­lis­tams sa­kė ša­lies va­do­vė.

D.Gry­baus­kai­tės pa­si­sa­ky­mo įra­šą ži­niask­lai­dai iš­pla­ti­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Ji ne­kon­kre­ti­za­vo, ko­kiais pa­jė­gu­mais Lie­tu­va la­biau pri­si­dės prieš šių mi­si­jų ir ope­ra­ci­jų.

Sep­ty­ni Lie­tu­vos ka­riai Ma­ly­je da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) mo­ky­mo mi­si­jo­je ir Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­jo­je MI­NUS­MA.

Ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo at­sto­vas ka­pi­to­nas To­mas Pa­kal­niš­kis BNS sa­kė, jog ru­de­nį į mi­si­ją MI­NUS­MA tu­rė­tų bū­ti iš­siųs­tas iš Lie­tu­vos ka­rių su­da­ry­tas ap­sau­gos bū­rys – apie 30 žmo­nių.

NA­TO mo­ky­mo mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne „Tvir­ta par­ama“ šiuo me­tu tar­nau­ja 21 Lie­tu­vos ka­rys. Ame­ri­kie­čių va­do­vau­ja­mo­je koa­li­ci­jo­je prieš gru­puo­tę „Is­la­mo vals­ty­bė“ Lie­tu­va da­ly­vau­ja iš­siun­tu­si še­šis ka­ri­nius ins­truk­to­rius į Ira­ką.

Vė­liau ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me Al­jan­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­me JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ini­cia­ty­va dau­giau­sia dė­me­sio tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mui ir al­jan­so vaid­me­niui ko­vo­je su te­ro­riz­mu.

Ša­lių ly­de­riai tu­rė­tų pa­skelb­ti, kad NA­TO pri­si­jun­gia prie koa­li­ci­jos ko­vai su „Is­la­mo vals­ty­be“.

Al­jan­so ša­lys taip pat tu­rė­tų at­nau­jin­ti jau anks­čiau duo­tą pa­ža­dą il­gai­niui skir­ti gy­ny­bai 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Lie­tu­va šį ro­dik­lį nu­ma­to pa­siek­ti ki­tą­met.

„Ma­nau, kad ša­lys sieks (2 proc. BVP gy­ny­bai). Tai yra bū­ti­na, tai jau yra ne­iš­ven­gia­my­bė, bet, aiš­ku, tem­pai pri­klau­sys nuo dau­ge­lio ša­lių ga­li­my­bių“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.