Lietuva delsia įgyvendinti Strasbūro teismo sprendimus
Vyk­dy­da­ma Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mus, Lie­tu­vos val­džia del­sia pa­ge­rin­ti ka­li­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gas, įtei­sin­ti ly­ties kei­ti­mą ir at­ver­ti ga­li­my­bę Ro­lan­dui Pa­ksui da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

To­kia in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma at­as­kai­to­je, ku­rią par­en­gė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me Ka­ro­li­na Bub­ny­tė. At­as­kai­ta pir­ma­die­nį pri­sta­to­ma Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui.

Tei­si­nin­kė at­krei­pė dė­me­sį, kad per­nai iš sep­ty­nių su­jung­tų by­lų dėl ne­tin­ka­mų ka­li­ni­mo są­ly­gų ke­tu­rio­se by­lo­se kons­ta­tuo­ti pa­žei­di­mai dėl Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų, ku­rios drau­džia kan­ki­ni­mą.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vės tei­gi­mu, iš­au­gus Lie­tu­vos teis­muo­se pri­tei­sia­mų kom­pen­sa­ci­jų dy­džiui, ti­kė­ti­na, kad vis dau­giau pe­ti­ci­jų prieš Lie­tu­vą bus at­me­ta­ma, ta­čiau si­tua­ci­ja dėl įka­li­ni­mo įstai­gų ir to­liau ke­lia ne­ri­mą.

„(...) ne­ri­mą ke­lia Teis­mo pa­ste­bė­ta ne­tin­ka­mo ka­li­ni­mų są­ly­gų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių sto­ka Lie­tu­vo­je, ypač dėl nau­jų įka­li­ni­mo įstai­gų sta­ty­bos“, – ra­šo­ma at­as­kai­to­je.

Lie­tu­vos at­sto­vė at­krei­pė dė­me­sį, kad val­džia, ne­pai­sant 2007 me­tais pri­im­to spren­di­mo, iki šiol ne­priė­mė ly­ties kei­ti­mo są­ly­gas ir tvar­ką nu­sta­tan­čio įsta­ty­mo.

At­as­kai­to­je taip pat ra­šo­ma, kad Lie­tu­va per dau­giau nei pen­ke­rius me­tus ne­įvyk­dė Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mo, jog „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos va­do­vui Ro­lan­dui Pa­ksui tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė bū­ti ren­ka­mam Sei­mo na­riu.

„Šiuo at­žvil­giu iš­lie­ka ypač reikš­min­gos su­telk­tos vi­sų su­in­te­re­suo­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­gos už­ti­kri­nant ope­ra­ty­vų ir ko­ky­biš­ką nau­jų tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vų, su­si­ju­sių su EŽTT spren­di­mais by­lo­se L.prieš Lie­tu­vą ir Pa­ksas prieš Lie­tu­vą, par­en­gi­mą ir įgy­ven­di­ni­mą“, – ra­šo­ma do­ku­men­te.