Lietuva dėl transporto ribojimo pasienyje Rusijai įteikė notą
Lie­tu­va dėl įves­tų dis­kri­mi­na­ci­nių pa­ti­kri­ni­mo pro­ce­dū­rų pa­sie­ny­je Ru­si­jai įtei­kė no­tą, pir­ma­die­nį pra­ne­šė už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras And­rius Kri­vas.

No­ta įteik­ta Ru­si­jos am­ba­sa­do­riui Alek­sand­rui Udal­co­vui, ku­ris bu­vo iš­kvies­tas į mi­nis­te­ri­ją.

„Tai ką pa­sa­kiau am­ba­sa­do­riu, ir ką drįs­tu pa­kar­to­ti čia, yra mū­sų, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ver­ti­ni­mas ir po­žiū­ris, kad tie veiks­mai, ku­rių da­bar Ru­si­jos pa­sie­nie­čiai ir mui­ti­nin­kai im­asi Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nių, fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų at­žvil­giu, Lie­tu­vo­je pa­krau­tų ir pa­ga­min­tų kro­vi­nių at­žvil­giu, jie pa­da­ro ža­lą tarp­vals­ty­bi­niams san­ty­kiams eko­no­mi­kos, žmo­giš­kų kon­tak­tų, kul­tū­ros ir ki­to­se sri­ty­se“, - žur­na­lis­tams sa­kė dip­lo­ma­tas.

Jis tei­gia par­ei­ka­la­vęs, kad ši dis­kri­mi­na­ci­nė pra­kti­ka bū­tų nu­trauk­ta.

Anot jo, am­ba­sa­do­rius at­sa­kė, kad Ru­si­jos mui­ti­nės tar­ny­ba „vi­sa­da vei­kia pa­gal sa­vo tai­syk­les Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ri­bo­se“ ir jų veiks­muo­se „ne­ga­li bū­ti po­li­ti­nės po­teks­tės“.

A.Kri­vo tei­gi­mu, jo­kių ofi­cia­lių Mask­vos pa­aiš­ki­ni­mų dėl in­ci­den­to šiuo me­tu nė­ra su­lauk­ta.

Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, va­di­na­mo­ji šim­tap­ro­cen­ti­nė pa­ti­kra trans­por­to prie­mo­nėms lie­tu­viš­kais re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais, taip pat au­to­mo­bi­liams su Lie­tu­vos įmo­nių kro­vi­niais ar ša­lies įmo­nių reeks­por­tuo­ja­mais kro­vi­niais tai­ko­ma nuo penk­ta­die­nio.

Vi­ce­mi­nis­tras ne­siė­mė ver­tin­ti, ar šie veiks­mai ga­li bū­ti su­si­ję su Da­lios Gry­baus­kai­tės par­eiš­ki­mu, kai Ru­si­ją ji pa­va­di­no te­ro­ris­ti­ne vals­ty­be.

„Drįs­tu tik pri­min­ti, kad su pa­na­šia si­tua­ci­ja bu­vo­me su­si­dū­rę pra­ėju­siais me­tais, ir­gi ru­de­nį. De­ja, bu­vo pa­grin­do ma­ny­ti, kad mo­ty­va­ci­ja iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pu­sės veiks­mams vis­gi bu­vo po­li­ti­nė“, - įver­ti­no vi­ce­mi­nis­tras.

Jis pri­mi­nė, jog per­nai Ru­si­ja sa­vo veiks­mus tuo me­tu aiš­ki­no tech­ni­nė­mis prie­žas­ti­mis.

„Bet vis­kas li­ko in­terp­re­ta­ci­jo­mis, tech­ni­niai pa­aiš­ki­ni­mai ne­bu­vo pa­teik­ti ofi­cia­liai“, - sa­kė jis.

„Neatsk­lei­siu pa­slap­ties sa­ky­da­mas, kad šiuo me­tu bend­ras tarp­vals­ty­bi­nių san­ty­kių fo­nas tiek dvi­ša­lė­je plot­mė­je tarp Lie­tu­vos ir Ru­si­jos ir tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jų, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO, nė­ra pats ge­riau­sias. Šia­me fo­ne vi­sa­da yra pa­gun­da vi­siems veiks­mams pri­skir­ti po­li­ti­nę reikš­mę ir po­teks­tę“, - sa­kė jis.

A.Kri­vas taip pat pra­ne­šė, jog šiuo me­tu ren­gia­mi do­ku­men­tai ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jos bus in­for­muo­tos apie su­sik­los­čiu­sią pa­dė­tį pa­sie­ny­je.

Tai ne pir­mas at­ve­jis, kai Ru­si­ja im­asi pa­na­šių žings­nių Lie­tu­vos at­žvil­giu. Pa­sku­ti­nį kar­tą jų im­ta­si 2013 me­tų ru­de­nį, Lie­tu­vai pir­mi­nin­kau­jant ES Ta­ry­bai.