Lietuva buvo perspėta apie CŽV ataskaitos paskelbimą
Jung­ti­nės Vals­ti­jos bu­vo iš anks­to įspė­ju­sios Lie­tu­vą, kad Se­na­tas skelbs at­as­kai­tą apie JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) kan­ki­ni­mus, ku­rie bu­vo vyk­do­mi slap­tuo­se įka­li­ni­mo cen­truo­se, vie­nas iš ku­rių ga­lė­jo bū­ti ir Lie­tu­vo­je.

„Mes bu­vo­me įspė­ti, kad toks ra­por­tas pa­si­ro­dys“, - tre­čia­die­nį sa­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro, Lie­tu­va iš anks­to ne­ži­no­jo at­as­kai­tos tu­ri­nio, o jai pa­si­ro­džius dėl to­les­nių veiks­mų tu­rė­tų spręs­ti Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ra, ku­ri ga­li kreip­tis dėl pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos.

„To­kie da­ly­kai yra ne­priim­ti­ni ir jo­kie žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai ne­to­le­ruo­ti­ni. La­bai svei­kin­ti­nas pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos ad­mi­nis­tra­ci­jos par­eiš­ki­mas prieš pen­ke­rius me­tus, kad to ne­bus. Bet jei­gu fak­tai at­si­ran­da, tai jie pri­va­lo bū­ti ti­ria­mi, ir ne­abe­jo­ju, kad tai bus da­ro­ma“, - sa­kė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šie­met va­sa­rį pra­ne­šė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl spė­ji­mų, kad Lie­tu­vo­je įkur­ta­me slap­ta­me ame­ri­kie­čių cen­tre 2004-2006 me­tais ga­lė­jo bū­ti ka­li­na­mas Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­tis. Vyk­dy­ti ty­ri­mą pro­ku­ro­rus įpa­rei­go­jo teis­mas.

Lie­tu­vo­je 2009 me­tų pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur esą ga­lė­jo bū­tų įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir į Pa­lan­gą, vy­kę 2003-2006 me­tais, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.

Po par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­ski­rą ty­ri­mą pra­dė­jo pro­ku­ra­tū­ra, ta­čiau jį nu­trau­kė, par­eiš­ku­si, jog ne­ga­vo duo­me­nų, kad Vil­niu­je ir ša­lia jo esan­čiuo­se ob­jek­tuo­se bū­tų įreng­tos pa­tal­pos CŽV ka­li­niams lai­ky­ti.

JAV Se­na­to žval­gy­bos ko­mi­te­to at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad pre­zi­den­to Geor­ge'o W.Bus­ho ad­mi­nis­tra­ci­jos me­tu CŽV nau­do­jo žiau­rius me­to­dus tar­dy­da­ma įta­ria­mus tarp­tau­ti­nio te­ro­ris­tų tink­lo „al Qae­da“ na­rius po 2011 me­tų rug­sė­jo 11-osios iš­puo­lių.

Kon­kre­čios ša­lys, ku­rio­se vei­kė slap­ti CŽV cen­trai, nau­jo­je JAV Se­na­to at­as­kai­to­je ne­vie­ši­na­mos. Ži­niask­lai­da ir žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos yra skel­bu­sios, kad jie ga­lė­jo veik­ti Af­ga­nis­ta­ne, Tai­lan­de, Ru­mu­ni­jo­je, Len­ki­jo­je ir Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ko­men­ta­rą ža­da pa­teik­ti vė­liau tre­čia­die­nį.