Lietuva bus Leipcigo knygų mugės viešnia
Po dve­jų me­tų Vo­kie­ti­jo­je vyk­sian­čio­je Leip­ci­go kny­gų mu­gė­je Lie­tu­va bus gar­bės vieš­nia.

Tai nu­ma­tan­tį su­si­ta­ri­mą penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, Leip­ci­go mu­gių di­rek­to­rius Mar­ku­sas Gei­sen­ber­ge­ris ir Leip­ci­go kny­gų mu­gės di­rek­to­rius Oli­ve­ris Zil­le.

Gar­bės vieš­nios tei­sės su­teiks ga­li­my­bę Lie­tu­vai 2017 me­tais bū­ti mu­gės dė­me­sio cen­tre, pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos kny­gos me­ną, pa­ska­tin­ti lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ver­ti­mus į vo­kie­čių kal­bą, pa­di­din­ti ga­li­my­bes pa­žin­ti lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą ir kul­tū­rą vo­kiš­kai kal­ban­čio­se ša­ly­se bei už­ti­krin­ti Lie­tu­vos ma­to­mu­mą Eu­ro­pos kul­tū­rų kon­teks­te, pra­ne­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Leip­ci­go kny­gų mu­gė yra di­džiau­sia kny­gų mu­gė Vo­kie­ti­jos ry­tuo­se, kas­met su­trau­kian­ti be­veik 240 tūkst. mu­gės ir fes­ti­va­lio „Leip­ci­gas skai­to“ lan­ky­to­jų iš Vo­kie­ti­jos, Aus­tri­jos ir Švei­ca­ri­jos. Fes­ti­va­lis „Leip­ci­gas skai­to“ yra di­džiau­sias li­te­ra­tū­ros fes­ti­va­lis re­gio­ne, jo me­tu vyks­ta dau­giau nei 3200 ren­gi­nių, su skai­ty­to­jais su­si­tin­ka ir bend­rau­ja dau­giau nei 3000 au­to­rių. Mu­gė­je dir­ba vi­sų re­gio­nų Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da, gau­siai ir iš­sa­miai nu­švie­čian­ti ren­gi­nius.