Lietuva atsisako ambicijų pritraukti ES institucijas iš Londono
Bal­ti­jos ša­lys ir Slo­vė­ni­ja vie­nin­te­lės ne­pa­reiš­kė no­ro pri­im­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) agen­tū­rų, šiuo me­tu vei­kian­čių Lon­do­ne.

Briu­se­lio in­ter­ne­to sve­tai­nė „EUob­ser­ver“ pra­ne­šė, kad tik šios ke­tu­rios ša­lys ne­sieks tap­ti Eu­ro­pos ban­ki­nin­kys­tės ins­ti­tu­ci­jos (EBA) ar­ba Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ros (EMA) nau­jai­siais na­mais, kai Bri­ta­ni­ja pa­si­trauks iš ES.

20 ša­lių nu­ro­dė no­rin­čios pri­im­ti EMA, še­šios no­rė­tų pas sa­ve įkur­din­ti EBA. Kai ku­rios ša­lys pa­gei­dau­ja, kad jo­se veik­tų abi agen­tū­ros. ES dėl nau­jų būs­ti­nių nu­ma­to ap­sisp­ręs­ti iki me­tų pa­bai­gos.

Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad Lie­tu­va ne­tu­ri rea­lių ga­li­my­bių pri­trauk­ti ins­ti­tu­ci­jų dėl ri­bo­to spe­cia­lis­tų, pa­tal­pų ir tie­sio­gi­nių skry­džių skai­čiaus.

„Mes ne­pa­tei­kė­me jo­kios par­aiš­kos, nes ma­no­me, kad ne­ati­tik­si­me aukš­tų rei­ka­la­vi­mų“, – BNS sa­kė prem­je­ro pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kai Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis.

„Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­rai rei­kia be­veik 900 dar­buo­to­jų, di­de­lių pa­tal­pų, ko­kių Vil­niu­je ne­ga­li­ma ras­ti. Be to, yra prob­le­mų dėl mū­sų pa­sie­kia­mu­mo, tie­sio­gi­nių rei­sų trū­ku­mo, trūks­ta tarp­tau­ti­nių mo­kyk­lų vai­kams“, – tei­gė pa­ta­rė­jas.

Jo tei­gi­mu, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos ban­kas ne­pa­ro­dė di­de­lio in­te­re­so siek­ti pri­trauk­ti ins­ti­tu­ci­jas.

Am­bi­ci­jų pri­im­ti ins­ti­tu­ci­jas tu­ri ir už Bal­ti­jos ša­lis ma­žes­nės vals­ty­bės Kip­ras, Liuk­sem­bur­gas ar Mal­ta.

Lie­tu­vo­je vei­kia vie­na ES ins­ti­tu­ci­ja – Eu­ro­pos ly­čių ly­gy­bės ins­ti­tu­tas.