Lietuva atiduoda pagarbą Sh. Peresui
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio pre­zi­den­tui Shi­mo­nui Pe­re­sui.

Je­ru­za­lė­je ren­gia­mo­se lai­do­tu­vė­se da­ly­vaus pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Vil­nie­čiai par­eikš­ti užuo­jau­tas ga­li Iz­rae­lio am­ba­sa­do­je Vil­niu­je.

„Iš­ly­dė­jo­me di­dį pa­sau­lio žmo­gų, tai­kos žmo­gų, to­le­ran­tiš­ku­mo pa­vyz­dį, svar­bų žmo­gų vi­siems, ir Lie­tu­vai taip pat, nes Lie­tu­vą, šį re­gio­ną, jis lai­kė gim­ti­ne, jį va­di­no­me, ir jis pats sa­ve va­di­no lit­va­ku. Mums jo vi­zi­tas prieš ke­le­rius me­tus par­odė, kad bū­tent nuo jo nuo pra­si­dė­jo mū­sų vals­ty­bių san­ty­kių ženk­lus pa­ge­rė­ji­mas, ir tai mums la­bai svar­bu, ne tik žvel­giant į at­ei­tį, bet įver­ti­nant ir mū­sų skaus­min­gą pra­ei­tį“, – sa­ko D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, „to­kio žmo­gaus bu­vi­mas Lie­tu­vo­je par­odė, kad at­ei­tis yra svar­biau už vis­ką, kas bu­vo su­nku tarp mū­sų tau­tų, ir už vi­sus pra­ra­di­mus, ku­rie bu­vo“.

Sh.Pe­re­sas 1923 me­tų rugp­jū­čio 2 die­ną gi­mė vos 100 km nuo Vil­niaus esan­čia­me ne­di­de­lia­me Viš­ne­vo mies­te­ly­je tuo­me­ti­nė­je Len­ki­jo­je.

2013 me­tais jis lan­kė­si Lie­tu­vo­je, vi­zi­to me­tu jam bu­vo su­teik­tas Vil­niaus gar­bės pi­lie­čio var­das.

93 me­tų No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus dviem sa­vai­tėms po in­sul­to.