Lietuva atidaro vizų centrus dar septyniose valstybėse
Lie­tu­va ati­da­rys vi­zų cen­trus dar sep­ty­nio­se vals­ty­bė­se - Ar­mė­ni­jo­je, Azer­bai­dža­ne, Bal­ta­ru­si­jo­je, Gru­zi­jo­je, Ka­zachs­ta­ne, Ki­ni­jo­je ir Tur­ki­jo­je, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Su­si­ta­ri­mai dėl vi­zų stei­gi­mo pa­si­ra­šy­ti su tarp­tau­ti­nės at­ran­kos lai­mė­to­ja įmo­ne „VFS Glo­bal“.

Anot mi­nis­te­ri­jos, pa­grin­di­niai vi­zų cen­trų pri­va­lu­mai yra iš­sip­lė­tu­si te­ri­to­ri­nė ap­rėp­tis ir pa­sie­kia­mu­mas, ge­res­nė ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bė: il­gas cen­trų dar­bo lai­kas stra­te­giš­kai pa­to­gio­se vie­to­se, at­sis­kai­ty­mas vie­tos va­liu­ta, kre­di­to kor­te­lė­mis, vie­no­je vie­to­je tei­kia­mos vi­sos pa­pil­do­mos pa­slau­gos, pa­to­gi iš­anks­ti­nė re­gis­tra­ci­ja.

Už vi­zų cen­tro pa­slau­gas vi­zos par­eiš­kė­jas mo­ka ati­tin­ka­mą mo­kes­tį, ku­ris, pri­klau­so­mai nuo ša­lies, su­da­ro 20–26 eu­rus. Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­tui vi­zų cen­trų ati­da­ry­mas ir veik­la ne­kai­nuo­ja.

Už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai su pra­šy­mais dėl Šen­ge­no vi­zos iš­da­vi­mo ir to­liau ga­lės kreip­tis tie­sio­giai į Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes ir kon­su­li­nes įstai­gas to­se ša­ly­se.

Ru­si­jo­je ir Ukrai­no­je ati­tin­ka­mai vei­kia 16 ir 13 vi­zų cen­trų.