Lietuva atidaro penkis naujus vizų centrus Kinijoje
Šį mė­ne­sį Lie­tu­vos am­ba­sa­da Pe­ki­ne iš­plė­tė vi­zų cen­trų tink­lą į pen­kis di­džiuo­sius Ki­ni­jos mies­tus. Da­bar ke­liau­to­jai ga­li pa­duo­ti par­aiš­kas Šen­ge­no vi­zoms gau­ti vi­zų cen­truo­se Šan­cha­ju­je, Hang­džou, Čeng­du, Dzi­na­ne ir Šen­dže­ne.

Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos dvi­ša­lių san­ty­kių in­ten­sy­vė­ji­mas tu­riz­mo, pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų sri­ty­se su­ku­ria po­rei­kį pri­ar­tin­ti pa­slau­gas prie tu­ris­tų ir vers­lo bend­ruo­me­nių. Pen­kių Lie­tu­vos vi­zų cen­trų ati­da­ry­mas yra at­sa­kas į šį po­rei­kį. Sie­kia­ma su­teik­ti pa­to­gias są­ly­gas di­dė­jan­čiam Ki­ni­jos ke­liau­to­jų skai­čiui Lie­tu­vo­je ir re­gio­ne.

Nau­ji vi­zų cen­trai ati­da­ry­ti bend­ra­dar­biau­jant su įmo­ne „VFS Glo­bal“, vie­na iš di­džiau­sių tech­no­lo­gi­nių ir už­sa­ko­mų­jų pa­slau­gų tei­kė­jų dip­lo­ma­ti­nėms at­sto­vy­bėms ir vy­riau­sy­bėms, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.