Lietuvą aplankys Tailando princesė
Ki­tais me­tais ofi­cia­laus vi­zi­to į mū­sų ša­lį tu­rė­tų at­vyk­ti gar­bin­ga vieš­nia – Tai­lan­do ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rė pri­nce­sė Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn. Ti­ki­ma­si, kad jos ap­si­lan­ky­mas su­stip­rins šiuo me­tu ne itin glau­džius dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Tai­lan­do san­ty­kius.

Jos Ka­ra­liš­ko­sios Di­de­ny­bės Tai­lan­do pri­nce­sės Ma­hos Cha­kri Si­rind­horn vi­zi­tą pla­nuo­ja­ma su­reng­ti 2016-ųjų pir­mo­je pu­sė­je. Ofi­cia­lios vieš­na­gės truk­mė ir tiks­li prog­ra­ma bus pa­tvir­tin­ta su­de­ri­nus tiks­lią jos da­tą. Kol kas ma­no­ma, kad ka­ra­liš­ka­sis vi­zi­tas Lie­tu­vo­je ga­lė­tų truk­ti iki 2–3 die­nų.

Svar­bu plė­to­ti eko­no­mi­nius ryšius

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vų tei­gi­mu, Tai­lan­do pri­nce­sės Ma­hos Cha­kri Si­rind­horn vieš­na­gė pri­si­dė­tų prie pa­lan­kios ap­lin­kos ku­riant to­les­nį Lie­tu­vos ir Tai­lan­do bend­ra­dar­bia­vi­mą. Nu­ro­do­ma, kad mū­sų ša­liai ypač svar­bu plė­to­ti su Tai­lan­du eko­no­mi­nius ry­šius: ska­tin­ti pre­ky­bą ir eks­por­tą. Lie­tu­va ga­li pa­siū­ly­ti bend­ra­dar­biau­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, gy­vy­bės moks­lų, la­ze­rių, in­ži­ne­ri­jos ir mais­to pra­mo­nės sri­ty­se.

„Ska­tin­da­mi Lie­tu­vos ir Tai­lan­do vers­lo aso­ci­juo­tas struk­tū­ras už­megz­ti bei plė­to­ti tie­sio­gi­nius kon­tak­tus ir par­tne­rys­tę, ras­tu­me nau­jų sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo ni­šų. Lie­tu­va siū­lo pa­trauk­lias stu­di­jų ga­li­my­bes, to­dėl mai­nai švie­ti­mo sri­ty­je – taip pat pers­pek­ty­vi dvi­ša­lių san­ty­kių plė­to­ji­mo sri­tis. Tai­lan­das yra vie­na pa­trauk­lių iš­vyks­ta­mo­jo Lie­tu­vos tu­riz­mo kryp­čių“, – pa­žy­mė­jo URM at­sto­vai.

Reikš­mė – ne tik simbolinė

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) na­rio Ar­mi­no Ly­de­kos ma­ny­mu, dvi­ša­liai Lie­tu­vos ir Tai­lan­do san­ty­kiai ga­na silp­ni ir ne­pas­to­vūs. Jie su­in­ten­sy­vė­ja tik ren­gian­tis par­ei­gū­nų su­si­ti­ki­mams, vi­zi­tams ir pan. „Nė­ra nu­sis­to­vė­ju­sių sta­bi­lių san­ty­kių su Tai­lan­du. Tru­pu­tį keis­ta ir gai­la, nes tai vie­na di­džiau­sių, įta­kin­giau­sių Azi­jos vals­ty­bių. Tu­rint gal­vo­je, kad mū­sų vers­lui rei­kia per­žiū­rė­ti sa­vo rin­kas, bend­ra­dar­bia­vi­mą, ver­ti­nant glo­ba­liai be­si­kei­čian­tį pa­sau­lį – Ru­si­jos ne­ga­ty­vų su­ak­ty­vė­ji­mą, ara­bų vals­ty­bių pa­si­da­li­ji­mą ir su­sip­rie­ši­ni­mą, Ki­ni­jos ga­ly­bės di­dė­ji­mą, Lie­tu­vai su Tai­lan­du ti­krai rei­kė­tų pa­lai­ky­ti glau­des­nius, ar­ti­mes­nius ir pa­sto­ves­nius, ne­vie­na­die­nius san­ty­kius“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

Pa­sak A. Ly­de­kos, ofi­cia­lūs ka­ra­liš­kie­ji vi­zi­tai reikš­min­gi ne tik sim­bo­liš­kai, bet ir pra­kti­niam ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mui. Ypač kal­bant apie Azi­jos vals­ty­bes. Aukš­čiau­sio ran­go po­li­ti­kų, pir­mų­jų as­me­nų vi­zi­tai, vie­šas bend­ra­dar­bia­vi­mo su ki­ta ša­li­mi de­mons­tra­vi­mas daž­nai yra ženk­las vers­li­nin­kams, val­di­nin­kams, kad su ta vals­ty­be rei­kia plė­to­ti san­ty­kius. „Tai tie­siog ženk­lai, ku­ria kryp­ti­mi tu­ri vys­ty­tis tarp­tau­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas“, – aiš­ki­no Sei­mo na­rys.

Tu­ri ge­ne­ro­lo laipsnį

Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn yra tre­čias iš ke­tu­rių Tai­lan­do ka­ra­liaus Bhu­mi­bo­lo Adu­lya­de­jo (Ra­mos IX) ir ka­ra­lie­nės Si­ri­kit vai­kų. Šie­met 60 me­tų ju­bi­lie­jų šven­tu­si Tai­lan­do pri­nce­sė ži­no­ma dėl sa­vo veik­los švie­ti­mo, svei­ka­tos, hi­gie­nos, van­dens iš­tek­lių ir že­mės ūkio sri­ty­se. Jos Ka­ra­liš­ko­ji Di­de­ny­bė va­do­vau­ja ke­liems ne­vy­riau­sy­bi­niams fon­dams ir pa­gal­bos pro­jek­tams, yra Tai­lan­do Rau­do­no­jo Kry­žiaus vi­cep­re­zi­den­tė. Dėl sa­vo hu­ma­ni­ta­ri­nio dar­bo ir rū­pi­ni­mo­si vai­kų mai­ti­ni­mu pri­nce­sė ta­po Jung­ti­nių Tau­tų ge­ro­sios va­lios am­ba­sa­do­re. Už tai, kad ska­ti­na ša­lies moks­li­nę plė­trą, Tai­lan­de ji daž­nai va­di­na­ma tech­no­lo­gi­jų pri­nce­se.

Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn dau­giau kaip 30 me­tų dės­tė Chulachomklao ka­ra­liš­ko­jo­je ka­ro aka­de­mi­jo­je. Tarp jos skai­ty­tų kur­sų – Tai­lan­do stu­di­jos, Pie­try­čių Azi­jos is­to­ri­ja ir t. t. Prieš ke­lis mė­ne­sius pri­nce­sė nu­trau­kė ak­ty­vią pe­da­go­gi­nę veik­lą aka­de­mi­jo­je. Kaip nu­ro­do­ma jos ofi­cia­lio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, 1996 me­tais pri­nce­sei su­teik­tas ge­ne­ro­lo laips­nis.

Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn ko­lek­cio­nuo­ja kny­gas, tu­ri di­de­lę as­me­ni­nę bib­lio­te­ką. Skel­bia­ma, kad ji ne tik mėgs­ta skai­ty­ti, bet ir ra­šo straips­nius, poe­zi­ją, trum­pas is­to­ri­jas bei ke­lio­nių kny­gas. Kar­tais ta­po. Pri­nce­sė gro­ja kla­si­ki­niais ta­jų mu­zi­kos ins­tru­men­tais ir pra­kti­kuo­ja ta­jų kla­si­ki­nius šo­kius.

Vie­šė­jo ka­ra­liai ir imperatoriai

Pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je su­reng­ti 6 ka­ra­liš­kie­ji vi­zi­tai. Spa­lio pra­džio­je mū­sų ša­ly­je su ke­lių die­nų vi­zi­tu lan­kė­si Šve­di­jos ka­ra­lius Kar­las XVI Gus­ta­vas ir ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja.

2009 me­tais tuo­me­tis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su po­nia Al­ma Adam­kie­ne Lie­tu­vo­je pri­ėmė Is­pa­ni­jos ka­ra­liš­ką­ją po­rą – 2014-ai­siais sos­tą įpė­di­niui už­lei­du­sį ka­ra­lių Jua­ną Car­lo­są I ir ka­ra­lie­nę So­fią. 2008 me­tais į mū­sų ša­lį bu­vo at­vy­ku­si tuo­me­tė Ny­der­lan­dų ka­ra­lie­nė Bea­tri­čė.

2007-ai­siais pir­mą kar­tą Bal­ti­jos ša­ly­se, taip pat ir Lie­tu­vo­je, lan­kė­si vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je im­pe­ra­to­riš­ko­ji šei­ma – Ja­po­ni­jos im­pe­ra­to­rius Aki­hi­to ir im­pe­ra­to­rie­nė Mi­chi­ko.

2006 me­tų pa­va­sa­rį su vals­ty­bi­niu vi­zi­tu Lie­tu­vo­je vie­šė­jo tuo­me­tis Bel­gi­jos ka­ra­lius Al­ber­tas II ir ka­ra­lie­nė Pa­ola. Tų pa­čių me­tų ru­de­nį įvy­ko dar vie­nos ka­ra­liš­ko­sios po­ros vi­zi­tas – bu­vo at­skri­du­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II ir jos su­tuok­ti­nis Edin­bur­go her­co­gas Phi­li­pas.