Lietuvą aplankys lietuviškų šaknų turintis JAV senatorius
Į Lie­tu­vą at­vyks­ta lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų se­na­to­rius de­mo­kra­tas Ri­char­das Dur­bi­nas.

Po­li­ti­ką iš Ili­no­jaus pir­ma­die­nį va­ka­rie­nei pri­ims Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pa­nckie­tis, an­tra­die­nį jis su­si­tiks su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, BNS pra­ne­šė jų spau­dos tar­ny­bos.

R.Dur­bi­nas yra vie­nas įta­kin­giau­sių lie­tu­vių kil­mės ame­ri­kie­čių JAV po­li­ti­ko­je. Jo mo­ti­na Ona Kut­kai­tė ki­lu­si iš Jur­bar­ko, ji su tė­vais emig­ra­vo į JAV 1911 me­tais. Tė­vas – ai­ris.

R.Dur­bi­nas yra griež­tas res­pub­li­ko­nų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po kri­ti­kas. Se­na­to­rius kri­ti­ka­vo pre­zi­den­to drau­di­mą at­vyk­ti žmo­nėms iš sep­ty­nių mu­sul­mo­niš­kų ša­lių ir ne kar­tą ra­gi­no iš­tir­ti pre­zi­den­to ap­lin­kos ry­šius su Ru­si­ja.

Se­na­to­rius Lie­tu­vo­je pa­sta­rą­jį kar­tą lan­kė­si 2015 me­tų ge­gu­žę.