Lietuvą aplankė moderniausi JAV naikintuvai „F-22“
Į Lie­tu­vą tre­čia­die­nį at­skri­do du mo­der­niau­si ra­da­rais ne­su­se­ka­mi Jung­ti­nių Vals­ti­jų nai­kin­tu­vai „F-22 Rap­tor“.

Ste­bint pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, or­lai­viai nu­tū­pė Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se, iš kur vyk­do­ma NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja.

„Šian­dien vie­nų mo­der­niau­sių JAV nai­kin­tu­vų at­skri­di­mas į Lie­tu­vą par­odo JAV pa­jė­gu­mus grei­tai ir efek­ty­viai už­ti­krin­ti oro erd­vės gy­ny­bą. Tai sig­na­las, kad Al­jan­sas pa­si­ren­gęs ir pa­jė­gus at­rem­ti bet ko­kio ti­po grės­mes“, – lėk­tu­vų su­ti­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Iš anks­to ne­skelb­tas ap­si­lan­ky­mas įvy­ko tuo me­tu, kai re­gio­ne pa­aš­trė­jo įtam­pa dėl in­ci­den­tų, su­si­ju­sių su Ru­si­jos nai­kin­tu­vų ma­nev­rais gre­ta ame­ri­kie­čių lai­vų ir lėk­tu­vų Bal­ti­jos jū­ro­je.

Pa­sak pre­zi­den­tės, kaip ro­do Ukrai­nos pa­vyz­dys, Ru­si­jos ag­re­sy­vūs ka­ri­nių pa­jė­gų veiks­mai, gink­luo­tės tel­ki­mas ap­link Lie­tu­vos sie­nas ir po­li­ti­nė va­lia nau­do­ti jė­gą yra eg­zis­ten­ci­nė grės­mė Lie­tu­vai.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je De­bo­rah Ann McCart­hy sa­kė, kad mo­der­niau­sių JAV nai­kin­tu­vų ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vo­je par­odo „mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mus penk­ta­jam Va­šing­to­no su­tar­ties straips­niui ir ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai“.

Nai­kin­tu­vas „F-22 Rap­tor“ bu­vo pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti 2005 me­tais. Jo ko­vos krikš­tas įvy­ko 2014 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį, kai jis da­ly­va­vo ants­kry­džiuo­se prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę Ira­ke ir Si­ri­jo­je.

Ame­ri­kie­čių Oro pa­jė­gos tu­ri maž­daug 180 nai­kin­tu­vų „ F– 22 Rap­tor“. JAV kong­re­sas yra užd­rau­dęs par­duo­ti šiuos or­lai­vius už­sie­nio vals­ty­bėms.

An­tra­die­nį du to pa­ties mo­de­lio lėk­tu­vai bu­vo nu­si­lei­dę Ru­mu­ni­jo­je, per­nai jie ap­si­lan­kė Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Anks­čiau šį mė­ne­sį Ru­si­jos štur­mo nai­kin­tu­vai „Su-24“ ke­lis kar­tus pra­skri­do la­bai ar­ti ame­ri­kie­čių val­do­mo­mis ra­ke­to­mis ap­gink­luo­to mi­ni­nin­ko „USS Do­nald Cook“, ku­ris Bal­ti­jos jū­ra plau­kė link Klai­pė­dos uos­to.

Pra­ėjus ke­lioms die­noms JAV Gy­ny­bos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad Ru­si­jos nai­kin­tu­vas „Su-27“ virš Bal­ti­jos jū­ros „ne­sau­giu ir ne­pro­fe­sio­na­liu“ bū­du pe­rė­mė ame­ri­kie­čių žval­gy­bi­nį lėk­tu­vą „RC-135“.

Ru­si­jos ka­riš­kiai tei­gia, kad jų ma­nev­rai bu­vo įpras­ti ir jo­kio pa­vo­jaus ne­kė­lė.

Ga­li at­si­ras­ti tarp­tau­ti­nis są­jun­gi­nin­kų batalionas

Tarp­tau­ti­nės są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­no dy­džio pa­jė­gos Lie­tu­vo­je yra ti­kė­ti­nos, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ma­nau, kad pa­pil­do­mas bu­vi­mas čia ka­riuo­me­nės yra ti­kė­ti­nas, vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se ba­ta­lio­no dy­džio“, – žur­na­lis­tams Šiau­liuo­se sa­kė pre­zi­den­tė.

Per­nai Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dai pa­pra­šė kiek­vie­no­je iš jų dis­lo­kuo­ti po są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną. Šį ka­ri­nį vie­ne­tą su­da­ro nuo 300 iki 800 ka­rių.

Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, Lie­tu­vo­je nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio dis­lo­kuo­ta kuo­pa JAV ka­rių, ka­ri­nė tech­ni­ka, taip pat įkur­tas ne­di­de­lis NA­TO šta­bas.

Be to, Bal­ti­jos ša­ly­se po ke­lis mė­ne­sius tre­ni­ra­vo­si ki­tų NA­TO ša­lių kuo­pos. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je be JAV ka­rių tre­ni­ruo­ja­si ir Vo­kie­ti­jos ka­riai, iš vi­so bend­roms pra­ty­boms šie­met per ke­lis eta­pus į Lie­tu­vą at­va­žiuo­ja dau­giau kaip 600 Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rių su ke­liais šim­tais ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų.

Mask­va tei­gia, kad pa­pil­do­mą NA­TO inf­ras­truk­tū­rą prie sa­vo sie­nų lai­ko grės­me ir ža­da im­tis at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių.