Lietuva aktyvins bendradarbiavimą su Saudo Arabija
Va­sa­rio pa­bai­go­je Lie­tu­va ir Sau­do Ara­bi­ja ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti bend­rą­jį su­si­ra­ti­mą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo. Ke­ti­na­ma stip­rin­ti dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą įvai­rio­se sri­ty­se, pra­de­dant eko­no­mi­ka ir in­ves­ti­ci­jo­mis, bai­giant tu­riz­mu bei kul­tū­ra. Taip pat nu­ma­to­ma ga­li­my­bė su­da­ry­ti bend­rą ko­mi­si­ją, ku­ri pri­žiū­rė­tų dvi­ša­lių san­ty­kių plė­trą.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) pra­šo Vy­riau­sy­bės sku­bos tvar­ka su­teik­ti įga­lio­ji­mus vi­ce­mi­nis­trui Ne­riui Ger­ma­nui pa­si­ra­šy­ti mi­nė­tą su­si­ta­ri­mą su Sau­do Ara­bi­ja. Aiš­ki­na­ma, kad jį su­da­ry­ti tiks­lin­ga at­siž­vel­giant į sie­kius stip­rin­ti bei ska­tin­ti Lie­tu­vos ir Sau­do Ara­bi­jos dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą įvai­rio­se sri­ty­se: eko­no­mi­kos, pre­ky­bos, in­ves­ti­ci­jų, pra­mo­nės, ener­ge­ti­kos, že­mės ūkio, trans­por­to, švie­ti­mo, moks­lo, tech­no­lo­gi­jų, kul­tū­ros, in­for­ma­ci­jos, tu­riz­mo, jau­ni­mo, spor­to ir kt.

Su­si­ta­ri­mas – 5 me­tų laikotarpiui

Dvi­ša­lio su­si­ta­ri­mo tarp Lie­tu­vos ir Sau­do Ara­bi­jos pro­jek­te nu­ma­ty­ta plė­to­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą vi­so­se eko­no­mi­kos sri­ty­se, įskai­tant pra­mo­nės, naf­tos, nau­din­gų­jų iš­ase­nų, že­mės ūkio, gy­vu­li­nin­kys­tės, svei­ka­tos ap­sau­gos ir tu­riz­mo pro­jek­tus. Taip pat kei­ti­mą­si tech­ni­ni­nė­mis ir ki­to­mis ži­nio­mis, bū­ti­no­mis įgy­ven­di­nant kon­kre­čias bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­mas.

Su­si­ta­ri­mas nu­ma­to, kad abi ša­lys ska­tins sa­vo pi­lie­čius in­ves­tuo­ti, kur­ti bend­ras įmo­nes ir su­da­rys tam pa­lan­kias są­ly­gas. Taip pat nu­ma­ty­ta ska­tin­ti ben­dar­dar­bia­vi­mą kul­tū­ros ir ži­niask­lai­dos sri­ty­se įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms kei­čian­tis vi­zi­tais ir pan.

Su­si­ta­ri­mą ke­ti­na­ma su­da­ry­ti 5 me­tams su ga­li­my­be jį pra­tęs­ti.

Vei­kia Lie­tu­vos gar­bės konsulatas

Apie sie­kį stip­rin­ti dvi­ša­lius san­ty­kius su Sau­do Ara­bi­ja yra kal­bė­jęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Prieš me­tus jis su vi­zi­tu lan­kė­si šio­je ša­ly­je, su­si­ti­ko su ka­ra­liu­mi Sal­ma­nu, ki­tais aukš­tais par­ei­gū­nais. „Kal­bė­jo­me apie dvi­ša­lius eko­no­mi­nius ry­šius. Jie la­bai lauk­tų mū­sų vers­lo de­le­ga­ci­jos, ir mes su­ta­rė­me, kad ji bus pri­mta. Ka­ra­lius jau da­vė nu­ro­dy­mus pa­si­ruoš­ti to­kiam vi­zi­tui – juos do­mi­na eks­por­tas ir im­por­tas, teks­ti­lė, mais­to ir ki­ti pro­duk­tai. Ma­nau, kad po šio vi­zi­to mū­sų ry­šiai taps kur kas sis­te­ma­tiš­kes­ni, taip pat ir moks­lo, stu­den­tų mai­nų sri­ty­je“, – tuo­met sa­kė mi­nis­tras.

An­tra­me pa­gal dy­dį šios ka­ra­lys­tės mies­te Dži­ho­je L. Lin­ke­vi­čius ati­da­rė Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tą, ku­riam va­do­vau­ja ver­li­nin­kas, vie­nos gar­siau­sių ir la­biau­siai ger­bia­mų Sau­do Ara­bi­jos šei­mų na­rys Mah­fou­zas Ma­rei bin Mah­fou­zas.

Ab­so­liu­ti­nė monarchija

Sau­do Ara­bi­ja yra di­džiau­sia Ara­bi­jos pu­sia­sa­lio vals­ty­bė, ab­so­liu­ti­nė mo­nar­chi­ja, ku­riai nuo 2015 me­tų va­do­vau­ja ka­ra­lius Sal­ma­nas bin Ab­du­la­zi­zas Al Sau­di. Vals­ty­bė yra vie­na di­džiau­sių naf­tos ir du­jų eks­por­tuo­to­jų pa­sau­ly­je.

Ša­lis su­lau­kia dau­gy­bės kri­ti­kos už žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus. Kaip pa­žy­mi­ma 2015 me­tų Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo at­as­kai­to­je, Sau­do Ara­bi­ja „sis­te­min­gai dis­kri­mi­nuo­ja re­li­gi­nes ma­žu­mas ir mo­te­ris“, o „val­džios at­sto­vai ne­tei­sė­tam teis­mo pro­ce­sui pa­smer­kia šim­tus žmo­nių“. Tarp­tau­ti­nės žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos skai­čiuo­ja, kad per­nai per pir­mą­jį pus­me­tį Sau­do Ara­bi­jo­je mir­ties baus­mė įvyk­dy­ta dau­giau nei šim­tui žmo­nių. Įvai­rios fi­zi­nės baus­mės bei ne­tgi mir­ties baus­mė ski­ria­ma už va­gys­tes, ne­iš­ti­ki­my­bę san­tuo­ko­je ar ho­mo­sek­sua­lius san­ty­kius.