Lietuva aiškinosi dėl neįgyvendintų R. Pakso teisių
Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je (ET) pir­mą kar­tą vie­šai bu­vo svars­ty­ta, kaip mū­sų ša­lis įgy­ven­di­na Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mą by­lo­je Pa­ksas prieš Lie­tu­vą. Dau­giau­sia kri­ti­kos mū­sų ša­lies de­le­ga­ci­ja su­lau­kė iš Ru­si­jos at­sto­vų.

ET Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas pri­žiū­ri, kaip ša­lys na­rės vyk­do EŽTT pri­im­tus spren­di­mus. Šio ko­mi­te­to spren­di­mu by­lai Pa­ksas prieš Lie­tu­vą nuo 2014 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio yra tai­ko­ma su­stip­rin­ta vyk­dy­mo prie­žiū­ra.

Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja Stras­bū­re aiš­ki­no­si dėl gruo­džio 15 die­nos an­tro­jo bal­sa­vi­mo Sei­me, kai ne­bu­vo pri­tar­ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri bū­tų su­da­riu­si ga­li­my­bę R. Pa­ksui bū­ti ren­ka­mam Sei­mo na­riu. „Lie­tu­va dar kar­tą iš­reiš­kė pa­gar­bą Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos sis­te­mai ir pa­si­ry­ži­mą tin­ka­mai įgy­ven­din­ti sa­vo tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, kar­tu pa­žy­mė­da­ma aukš­čiau­sią po­li­ti­kų ir vi­sų val­džios ins­ti­tu­ci­jų pri­ta­ri­mą bei su­vo­ki­mą, jog EŽTT spren­di­mą R. Pa­kso by­lo­je rei­kia vyk­dy­ti ir keis­ti esa­mą kons­ti­tu­ci­nį re­gu­lia­vi­mą. Po­sė­dy­je bu­vo pri­min­ta, kad bu­vo im­ta­si ryž­tin­gų veiks­mų vyk­dant šį ypač su­dė­tin­gą vyk­dy­mo po­žiū­riu spren­di­mą. Taip pat pa­žy­mė­ta, kad ne­pai­sant Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mo pro­ce­dū­ros su­dė­tin­gu­mo, Sei­me R. Pa­kso spren­di­mo įvyk­dy­mui bū­ti­nos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pri­ėmi­mo vi­sa pro­ce­dū­ra vyk­dy­ta net du kar­tus per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus“, – pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų, Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja su­lau­kė dau­gu­mos vals­ty­bių pa­lai­ky­mo bei su­pra­ti­mo. Tuo me­tu Ru­si­ja ir prieš po­sė­dį, ir jo me­tu ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­kė prieš tai, kad bū­si­ma­me Mi­nis­trų Ko­mi­te­to spren­di­me bū­tų pa­brėž­tos lig­šio­li­nės Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­stan­gos ir aiš­kus mū­sų vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos sis­te­mai.

Po­sė­džio me­tu bend­ru vals­ty­bių ET na­rių su­ta­ri­mu at­me­tus Ru­si­jos siū­ly­mus, bu­vo pri­im­tas Mi­nis­trų Ko­mi­te­to spren­di­mas dėl EŽTT spren­di­mo R. Pa­kso by­lo­je vyk­dy­mo. Nors Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas ap­gai­les­ta­vo, kad Sei­mas ne­priė­mė įsta­ty­mo pro­jek­to dėl R. Pa­kso da­ly­va­vi­mo ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį į lig­šio­li­nes Lie­tu­vos pa­stan­gas ir aki­vaiz­džiai iš­reikš­tą pa­si­ry­ži­mą vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus.

Da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se R. Pa­ksas ne­ga­li nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Ta­čiau EŽTT prieš ket­ve­rius me­tus pa­skel­bė, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas. KT kons­ta­ta­vo, kad įgy­ven­din­ti to­kį Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mą ga­li­ma tik kei­čiant Kons­ti­tu­ci­ją. 2014 me­tų ba­lan­dį Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pa­skel­bė, kad Lie­tu­va, užd­rau­du­si po ap­kal­tos pa­ša­lin­tiems as­me­nims ei­ti aukš­tas par­ei­gas, pa­žei­dė R. Pa­kso po­li­ti­nes tei­ses. 2013–2014 me­tais Sei­mo mė­gi­ni­mai įgy­ven­din­ti EŽTT spren­di­mą ne­bu­vo sėk­min­gi.