Lietus primins apie vienišus vaikus
Vie­no­je Vil­niaus gat­vių, pra­pliu­pus lie­tui, prieš pra­ei­vių akis iš­ryš­kės už­ra­šas – „Ar tu pa­ste­bi ma­ne?“. Juo sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į glo­bos na­muo­se au­gan­čių vai­kų prob­le­mas.

Sos­ti­nės ga­vę lie­taus už­ra­šu – tai yra ženk­lu, iš­ryš­kė­jan­čiu tik pra­trū­kus de­be­sims - pa­puo­šė ži­no­mi me­ni­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai, re­mian­tys ini­cia­ty­vą „Ša­lis be vai­kų na­mų“. Pa­tys glo­bos na­muo­se užau­gę me­ni­nin­kai kal­ba esan­tys įsi­ti­ki­nę, kad gy­ve­ni­mas pra­si­de­da bū­tent šei­mo­je. Jų su­kur­tas lie­taus už­ra­šas „Ar tu pa­ste­bi ma­ne?“ - tai ty­lus bū­das pri­min­ti, kad yra už­mirš­tų vai­kų, ku­rių prob­le­mos iš es­mės ne­spren­džia­mos me­tų me­tus, kad ne vi­si vai­kai tu­ri ga­li­my­bę aug­ti šei­mo­se ir gy­ven­ti mums įpras­tą gy­ve­ni­mą, lais­vai už­siim­ti kū­ry­ba ir sa­vi­raiš­ka.

„Ar tu pa­ste­bi ma­ne? - ma­ne, per anks­ti su­au­gu­sią, ku­riai gy­ve­ni­mas ne­pa­šykš­tė­jo lie­taus, ku­ri, ne­te­ku­si tė­vų glo­bos at­si­dū­rė vai­kų na­muo­se. Aš ir­gi no­riu vai­kys­tės, mei­lės, drau­gų, na­mų ši­lu­mos, kū­ry­bos lais­vės, ne­rū­pes­tin­go taš­ky­mo­si po ba­las...“, - su­ma­ny­mo idė­ja da­li­jo­si ak­ci­jos ini­cia­to­riai.

Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to vyk­do­ma švie­ti­mo ini­cia­ty­va „Ša­lis be vai­kų na­mų“ sie­kia­ma, jog kuo dau­giau žmo­nių pa­lai­ky­tų idė­ją, kad tė­vų glo­bos ne­te­kę vai­kai aug­tų ne vai­kų na­muo­se, o įtė­vių ir glo­bė­jų šei­mo­se.

„Glo­bos na­muo­se au­gan­čių vai­kų gy­ve­ni­mas pil­nas skau­džių iš­šū­kių, ja­me ne vi­suo­met lie­ka vie­tos ne­rū­pes­tin­giems žai­di­mams ir eks­pe­ri­men­tams. To­dėl la­bai džiau­gia­mės, kad mū­sų idė­ją pa­lai­kė ir į šią prob­le­mą dė­me­sį pa­dė­jo at­kreip­ti me­ni­nin­kai, pa­tys užau­gę glo­bos na­muo­se“, - sa­kė idė­jos au­to­rė Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to (ŽTSI) ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Dai­li­dė­nai­tė.

Ini­cia­ty­vos „Ša­lis be vai­kų na­mų“ me­tu bu­vo ren­ka­mi par­ašai pe­ti­ci­jai, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos bū­tų in­ves­tuo­tos ne į pa­sta­tus, o į pa­slau­gas ir pa­gal­bą šei­moms bei vai­kams, tuo pa­čiu pa­ska­ti­nant žmo­nes ak­ty­viau im­tis glo­bo­ti ar įsi­vai­kin­ti. Jau su­rink­ta dau­giau nei 4 tūkst. par­ašų – tiek vai­kų Lie­tu­vo­je gy­ve­na glo­bos įstai­go­se. Pe­ti­ci­ja jau iš­siųs­ta Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­joms, ra­gi­nant jas ak­ty­viau spręs­ti tė­vų glo­bos ne­te­ku­sių vai­kų prob­le­mas.

Pa­sak ŽTSI va­do­vės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės, kiek­vie­nam vai­kui gy­vy­biš­kai svar­bu bū­ti rei­ka­lin­gam, jaus­ti bend­rys­tę, ry­šį su žmo­nė­mis, ku­riems jis rū­pi. „Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad so­cia­li­nio tink­lo su­kū­ri­mas pa­de­da ap­sau­go­ti glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius nuo dau­ge­lio ri­zi­kų, ta­pi­mo pre­kei­vių žmo­nė­mis au­ka ar įtrau­ki­mo į nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Tai­gi, jei ne­tu­ri­te ga­li­my­bės glo­bo­ti ar įvai­kin­ti - ga­li­te pra­smin­gai pa­gel­bė­ti ki­tais bū­dais", - kal­bė­jo ji.