Lieps susimokėti už plastikinius maišelius
Nuo 2019 me­tų pra­džios Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kai grei­čiau­siai ne­be­ga­lės ne­mo­ka­mai da­ly­ti leng­vų­jų plas­ti­ki­nių mai­še­lių – to­kiam siū­ly­mui po svars­ty­mo šian­dien pri­ta­rė Sei­mas.

„La­bai leng­vų plas­ti­ki­nių pir­ki­nių mai­še­lių su­nau­do­ji­mą bus sie­kia­ma ma­žin­ti vyk­dant vi­suo­me­nės švie­ti­mo prog­ra­mas. Šiuo me­tu nė­ra nei eko­no­mi­niu, nei ap­lin­ko­sau­gi­niu po­žiū­riu ly­gia­ver­čių prie­mo­nių (pa­kuo­čių), ku­rio­mis ga­li­ma bū­tų pa­keis­ti la­bai leng­vus plas­ti­ki­nius pir­ki­nių mai­še­lius“, – tei­gia­ma va­kar svars­ty­tų Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Jei an­trą kar­tą bal­suo­da­mi par­la­men­ta­rai ne­pa­keis da­bar­ti­nės po­zi­ci­jos, pa­kuo­čių par­da­vė­jams ir pla­tin­to­jams nuo 2018 me­tų gruo­džio 31 die­nos bus drau­džia­ma pre­kių ar pro­duk­tų par­da­vi­mo vie­to­se ne­mo­ka­mai da­ly­ti leng­vuo­sius plas­ti­ki­nius pir­ki­nių mai­še­lius.

Svars­to­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos įtvir­tin­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) rei­ka­la­vi­mą ma­žin­ti leng­vų­jų plas­ti­ki­nių pir­ki­nių mai­še­lių, ku­rių sie­ne­lės yra 15–50 mi­kro­nų sto­rio, nau­do­ji­mą. Šis drau­di­mas ne­bū­tų tai­ko­mas la­bai leng­viems, plo­nes­niems kaip 15 mi­kro­nų sto­rio, plas­ti­ki­niams pir­ki­nių mai­še­liams, ku­rie nau­do­ja­mi kaip pir­mi­nė pa­kuo­tė ne­fa­suo­tiems mais­to pro­duk­tams, yra bū­ti­ni hi­gie­nos tiks­lais ir pa­de­da iš­veng­ti mais­to švais­ty­mo.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je leng­vie­ji plas­ti­ki­niai pir­ki­nių mai­še­liai da­ly­je pre­ky­bos vie­tų yra ap­mo­kes­tin­ti.