Liepą Lietuvoje lankysis N. Savčenko
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus kvie­ti­mu lie­pos 10–11 die­no­mis Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos de­pu­ta­tė, Ukrai­nos ka­ro la­kū­nė Na­di­ja Sav­čen­ko, ku­ri be­veik dve­jus me­tus bu­vo ka­li­na­ma Ru­si­jo­je.

N.Sav­čen­ko Lie­tu­vo­je lan­ky­sis kar­tu su se­se­ri­mi Ve­ra Sav­čen­ko.

Kaip pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Na­di­ja ir Ve­ra Sav­čen­ko lie­pos 10 die­ną da­ly­vaus Prie­nų ra­jo­ne ren­gia­ma­me Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo su­si­ti­ki­me.

Pla­nuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je N.Sav­čen­ko taip pat su­si­tiks su ša­lies po­li­ti­kais, su­žeis­tais Ukrai­nos ka­riais, gy­do­mais Lie­tu­vo­je.

N.Sav­čen­ko bu­vo su­lai­ky­ta 2014 me­tų va­sa­rą. Ją Ru­si­jos tei­sė­sau­ga ap­kal­ti­no pri­si­dė­jus prie dvie­jų ru­sų žur­na­lis­tų žū­ties, ko­re­ga­vus ar­ti­le­ri­jos ug­nį Ry­tų Ukrai­no­je, kur ko­vė­si Mask­vos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai ir vy­riau­sy­bi­nės Ukrai­nos pa­jė­gos.

2016-ųjų ko­vą N.Sav­čen­ko nu­teis­ta ka­lė­ti 22 me­tus. Tiek teis­mo pro­ce­so me­tu, tiek ka­lė­da­ma ji nuo­la­tos or­ga­ni­za­vo ba­do strei­kus, ne­igė kal­tę. Ge­gu­žės 25 die­ną ji bu­vo pa­leis­ta, iš­kei­tus ją į du ru­sų ka­rius.

Lie­tu­va bu­vo pir­mą­ja ša­li­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ku­ri po N.Sav­čen­ko nu­tei­si­mo pa­skel­bė va­di­na­mą­jį „Sav­čen­ko są­ra­šą“. Tuo­met ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis Lie­tu­vo­je pri­pa­žin­ti Ru­si­jos par­ei­gū­nai, pri­si­dė­ję prie jos įka­li­ni­mo.

Į Lie­tu­vą ji at­vyks­ta po to, kai bir­že­lio 3 die­ną L.Lin­ke­vi­čius te­le­fo­ni­nio po­kal­bio me­tu pa­svei­ki­no N.Sav­čen­ko lais­vė­je ir pa­kvie­tė ją ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je.

N.Sav­čen­ko ne kar­tą yra dė­ko­ju­si Lie­tu­vai ir vi­siems jos žmo­nėms už par­amą ir pa­lai­ky­mą.